پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت نفت
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
مقدار و ارزش صادرات شرکت ملی صنایع پتروشیمی برحسب گروه محصولات 1375-1395 (هزار تن - میلیون دلار)
گروه محصول
1375 1380 1385 1391 1392 1393 1304 1395
مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش
جمع 2656 507 4011 795 (1)6044 (1)3299 15757 12061 12827 9869 15886 10273 18660 9400 20851 9803
پلیمر 128 70 142 73 360 429 1937 2499 2488 3509 2511 3293 2594 3340 3125 3413
شیمیائی 332 93 651 118 1687 774 4357 2138 3727 2046 5009 1992 5724 2050 6864 2357
اروماتیک 175 48 385 117 440 454 270 389 247 341 952 1112 1164 910 884 742
سوخت 1255 235 2010 442 3010 1545 5432 5184 3180 2942 3785 2646 5324 2020 (2)6747
(2)2642
کود و سموم و مواد وابسته 766 61 823 45 547 97 3761 1851 3185 1031 3629 1230 3854 1080 3231 650
1) شامل مجتمعهاي موجود و سه مجتمع واگذار شده اراك، اصفهان و خارك میباشد.
2) شامل خوراك و سوخت می باشد.
مأخذ: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی - جدول19-7 - سالنامه آماری کشور 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!