پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت آموزش و پرورش
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1396
17-5- دانش آموزان و کارکنان آموزشی، دفتری و اداری دوره‌های تحصیلی 1375-1396
سال
دانش آموز(1) کارکنان آموزشی، دفتری و اداری
جمع پسر دختر آموزشی دفتری و اداری
1375 - 1376 18588130 9921855 8666275 597075 341996
1389 - 1390 13247047 6839475 6407572 602600 268668
1393 - 1394 13615311 7064602 6550709 615522 224374
1396 - 1397 14700309 7599675 7100634 558386 227147
1- دانش آموزان آموزشگاه های دولتی و غیر انتفاعی را نیز شامل میشود
مأخذ: وزارت آموزش و پرورش - مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات - جدول 17-5- سالنامه آماری کشور 1393+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!