پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت آموزش و پرورش
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393+1396
17-12- تعداد دانش آموزان، کارکنان و امکانات آموزشی متوسطه دوره دوم 1375-1397
سال تحصیلی
دانش آموز کارکنان آموزشی، دفتری و اداری
آموزشگاه
کلاس
جمع پسر دختر آموزشی دفتری و اداری
(1)1375 - 1376 3480635 1817665 1662970 (2)117690 (2)64839 12222 110514
1385 - 1386 3695947 1890567 1805380 (2)190442 (2)107448 22044 155274
1389 - 1390 3038847 1601595 1437252 (2)186321 (2)112181 20775 134505
1393 - 1394 3198951 1643680 1555371 190588 87168 21754 149793
1394 - 1395 3230223 1130697 1099526 154043 74707 19709 116387
1395 - 1396 2188159 1098954 1089205 147305 70176 18943 116932
1396 - 1397 2239535 1126816 1113719 140868 67378 19264 115604
1) شامل دورههای متوسطه نظام قدیم و جدید است .
2) آمار دوره پیش دانشگاهی را شامل می شود.
مأخذ: اقتباس از داده‌های - وزارت آموزش و پرورش. مركزبرنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات - جدول 17-12- سالنامه آماری کشور 1393+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!