پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت آموزش و پرورش
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1396
17-18 + 17-17- تعداد قبول شدگان(1) دوره ابتدائی و متوسطه برحسب جنس 1380-1396
سال تحصیلی
ابتدائی متوسطه دوره اول (راهنمائی) متوسطه دورهء دوم
جمع پسر دختر جمع پسر دختر جمع پسر دختر
1380 - 1381 7172690 3723192 2449498 4340268 2256422 2083846 836219 371606 464613
1389 - 1390 5551412 2849159 2702353 2163358 1645923 1517435 859865 428762 431103
1392 - 1393 6781504 3487215 3294289 1956801 1024757 932044 620379 293780 326599
1395 - 1396 7479839 3845761 3634078 2951288 1524992 1426296 589127 274743 314384
1) دانش آموزان بزرگسال را شامل نميشود.
مأخذ: اقتباس از داده‌های - وزارت آموزش و پرورش. مرکز برنامه ريزي، منابع انساني و فناوري اطلاعات - جدول 17-17 + 17-18- - سالنامه آماری کشور 1393+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!