پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزرات علوم، تحقیقات و فناوری
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393-1396
17-21- آموزشگران دانشگاهی تمام وقت مؤسسات آموزش عالی(1) 1375-1397
سال تحصیلی مرد و زن مرد زن
1375 - 1376 23882 19160 4722
1385 - 1386 49428 39066 10362
1389 - 1390 71312 55330 15982
1393 - 1394 77924 58936 18988
1394 - 1395 81934 61629 20305
1395 - 1396 81683 60965 20718
1396 - 1397 86488 63243 23245
1) آمار دانشگاه آزاد را نیز شامل می شود.
مأخذ: اقتباس از داده‌های - وزرات علوم، تحقیقات و فناوری. مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی - جدول 17-21 - سالنامه آماری کشور 1393-1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!