پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت فرهنگ و آموزش عالی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393+1396
17-26- تعداد دانشجویان دوره‌های مختلف تحصیلی مؤسسات آموزش عالی(1)1375 - 1397
سال تحصیلی
جمع کاردانی (فوق دیپلم) کارشناسی (لیسانس)
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
(1)1375 - 1376 579070 369907 209163 85165 58209 26956 418692 257327 161365
1385 - 1386(2 و 3) 2828528 1346335 1482193 736775 427705 309070 1910954 816905 1094049
1389 - 1390 4117208 2078916 2038292 1053086 657103 395983 2680817 1220221 1460596
1393 - 1394 4802731 2602346 2200375 1096028 751243 344785 2819662 1378072 1441590
1394 - 1395 4348383 2345824 2002559 822345 570116 252229 2558066 1257994 1300072
1395 - 1396 4073837 2202231 1871596 748626 515869 232757 2335844 1156094 1179750
1396 - 1397 3616114 1930954 1685160 654441 440443 213998 2076361 1019080 1057281
 
سال تحصیلی
کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) دکترای حرفه‌ای دکترای تخصصی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
(1)1375 - 1376 26832 22061 4771 39837 26533 13204 8544 5777 2767
1385 - 1386(2 و 3) 117876 68344 49532 40907 18690 22217 22016 14691 7325
1389 - 1390 290679 154293 136386 53101 22348 30753 39525 24951 14574
1393 - 1394 720806 387802 323004 71914 30478 41436 94311 54751 39560
1394 - 1395 774766 417228 357538 78015 33816 44199 115191 66670 48521
1395 - 1396 764370 410817 353553 84429 38113 46316 140558 81338 59220
1396 - 1397 656287 351869 304418 87947 40260 47687 141078 79302 61776
1) آمار دانشگاه آزاد را به استثنای سال تحصیلی 1385-1386 شامل می شود.
2) آمار دانشگاه جامع علمی کاربردی را شامل نمی شود.
3) آمار دانشگاه آزاد اسلامی را شامل نمی شود.
مأخذ - اقتباس از داده‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی - جدول 17-26- سالنامه آماری کشور 1393+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!