پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
17-33- تعداد مربیان رسمی و پیمانی در مراكز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور 1375-1396
سال جمع مرد زن
1375 1328 1297 31
1380 1768 1602 166
1385 1549 1458 91
1389 (1)2226 2008 218
1390 1981 1789 192
1391 1938 1775 163
1392 2163 1946 217
1393 2063 1854 209
1394 2129 1949 180
(1)1395 4224 2837 1387
(2)1396 6282 2873 1409
1- فزایش چشمگیر تعداد مربیان رسمی و پیمانی در سال 1395 بدلیل تبدیل وضعیت استخدامی مربیان از قراردادي به پیمانی میباشد.
2- اختلاف سرجمع با اجزاء، به دلیل آمار مربوط به «تربیت مربی» میباشد که در جمع منظور شده است.
مأخذ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- مرکز آمار و اطلاعات راهبردی - جدول 17-33- سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!