پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر مديريت آمار و فناوري اطلاعات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393+1394+1395+1396
18-1- كاركنان شاغل در دانشگاههاي علوم پزشكي بر حسب گروه شغلي 1375 - 1396
سال جمع پزشک(1) پیراپزشک سایر کارکنان(2)
1375 269894 19585 149380 100929
1385 321544 29937 173076 118531
1390 361637 32493 215950 113184
1393 413550 42108 233668 137774
1394 405910 42393 238869 124648
1395 434511 46852 262845 124814
1396 452386 48330 274515 129541
1) شامل پزشكان خارجي، دندانپزشك، داروساز و دامپزشك نيز مي باشد.
مأخذ: اقتباس از داده‌های - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. دفتر مديريت آمار و فناوري اطلاعات - جدول 18-1 - سالنامه آماری کشور 1393+1394+1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!