پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سازمان دامپزشكي كشور
منبع آمار: دفتر برنامه و بودجه 1396
18-15- تعداد شاغلان(1)بخش دامپزشكي بر حسب رشته شغلي 1396+1393
سال
کل کشور
جمع کل
دامپزشک
رشته‌های شغلی کارشناسی(2)
کاردان دامپزشکی
تکنیسین دامپزشکی
سایر رشته‌های شغلی
کارشناس فنی کارشناس غیر فنی
1393 بخش دولتی 5590 1460 983 357 942 373 1475
1396 بخش دولتی 6792 1870 1596 802 1548 61 915
1) به استثناء شاغلين مراكز آموزش عالي.
2) رشته هاي شغلي كارشناسي شامل كارشناسان و كارشناسان ارشد ميباشد
مأخذ: اقتباس از داده‌های مأخذ- سازمان دامپزشكي كشور. دفتر برنامه و بودجه - سالنامه آماری کشور 1393+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!