پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: مركز آمار ايران، نتايج طرح آمارگيري نيروي كار از سال 1384 تا 1399
تاریخ ایجاد: 1400
 جدول سهم جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر بخش صنعت بر حسب مناطق شهري و روستايي 1399-1384
شرح 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398* 1399
كل 30,4 31,7 32,1 32,3 31,8 32,2 33,4 33,4 34,3 33,8 32,6 31,9 32 32 32 33,3
شهري 33,7 34,5 35,3 34,9 34,6 34,6 35,6 36,2 36,9 36,3 34,9 34,4 34,4 34 33,9 34,9
روستايي 24,4 26,4 25,9 26,9 25,8 26,9 28,1 27,3 28,1 27,6 26,7 25,4 25,6 26,7 26,6 28,7
ماخذ: مركز آمار ايران، نتايج طرح آمارگيري نيروي كار از سال 1384 تا 1399
سهم شاغلان: عبارت است از نسبت جمعيت شاغل با ويژگي موردنظر به كل جمعيت شاغل،ضرب در 100.
*براساس مصوبات مركز آمار ايران، از سال 1398 نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بر اساس پیش‌بینی جمعیتي 15 ساله و بیش‌تر منتشر شده است.
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!