پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: بخش گزیده اطلاعات پزشکی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393

گزیده اطلاعات پزشکی 1393

در سال 1393 تعداد 42108 نفر پزشک، 233668 نفر پیراپزشک در دانشگاه علوم پزشکی مشغول به فعالیت بوده اند. از تعداد پزشکان شاغل در این سال 15304 نفر پزشک عمومی، 3714 نفر دندانپزشک، 285 نفر دکتراي علوم آزمایشگاهی، 1817 نفر داروساز، 15625 نفر پزشک متخصص، 2167 نفر پزشک فوق تخصص و 3196 نفر نیز دکتراي حرفه‌اي داشته‌اند. در سال 1393 تعداد کل بیمارستانهاي کشور 895 بیمارستان بوده است، که از این تعداد 721 بیمارستان (80/6 درصد) به بخش دولتی و 174 بیمارستان(19/4 درصد) به بخش غیر دولتی تعلق داشته اند.

مأخذ:  مرکز آمار ایران - بخش گزیده اطلاعات پزشکی - سالنامه آماری کشور 1393

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!