پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1395 + 1396
4-3- نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری در جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 1391-1396 (درصد)
1390 1391
نرخ مشارکت اقتصادی نرخ بیکاری نرخ بیکاری 24-15 ساله نرخ بیکاری 29-15 ساله نرخ مشارکت اقتصادی نرخ بیکاری نرخ بیکاری 24-15 ساله نرخ بیکاری 29-15 ساله
36,9 12,3 26,5 24,0 37,4 12,1 26,8 24,4
 
1392 1393
نرخ مشارکت اقتصادی نرخ بیکاری نرخ بیکاری 24-15 ساله نرخ بیکاری 29-15 ساله نرخ مشارکت اقتصادی نرخ بیکاری نرخ بیکاری 24-15 ساله نرخ بیکاری 29-15 ساله
37,6 10,4 24 21,2 37,2 10,6 25,2 21,9
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری - سالنامه آماری کشور 1393
 
1394 1395
نرخ مشارکت اقتصادی نرخ بیکاری نرخ بیکاری 24-15 ساله نرخ بیکاری 29-15 ساله نرخ مشارکت اقتصادی نرخ بیکاری نرخ بیکاری 24-15 ساله نرخ بیکاری 29-15 ساله
38,2 11 26,1 23,3 39,4 12,4 29,2 25,9
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری - سالنامه آماری کشور 1395
               
1396 1397
نرخ مشارکت اقتصادی نرخ بیکاری نرخ بیکاری 24-15 ساله نرخ بیکاری 29-15 ساله نرخ مشارکت اقتصادی نرخ بیکاری نرخ بیکاری 24-15 ساله نرخ بیکاری 29-15 ساله
40,3 12,1 28,4 25,3        
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری - سالنامه آماری کشور 1396

نیروی کار-عمومی

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!