پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393+1394+1395+1396
4-1- توزیع نسبی جمعیت 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع فعالیت و جنس در نقاط شهری و روستائی 1380-1396
شرح
جمعیت 10 ساله و بیشتر
جمعیت فعال از نظر اقتصادی جمعیت غیر فعال از نظر اقتصادی
جمع شاغل بیکار (قبلا شاغل) بیکار (قبلا غیر شاغل) جمع محصل خانه‌دار دارای درآمد بدون کار سایر
کل کشور 
مرد و زن
(1)1380 100% 37,2 31,9 2,8 2,5 62,8 27,0 28,5 4,2 3,1
1385 100% 40,4 35,8 2,7 1,8 59,6 22,1 28,2 4,0 5,3
1389 100% 38,3 33,1 2,9 2,3 61,7 20,8 29,6 6,0 5,3
1390 100% 36,9 32,3 2,6 1,9 63,1 21,0 30,4 6,5 5,2
1391 100% 37,4 32,9 2,5 2,1 62,6 20,0 30,5 7,0 5,0
1392 100% 37,6 33,7 1,9 2,1 62,4 18,9 31,8 7,1 4,5
1393 100% 37,2 33,3 2,0 2,0 62,8 18,7 32,3 7,4 4,3
1394 100% 38,2 34,0 2,2 2,0 61,8 18,2 32,3 7,4 3,9
1395 100% 39,4 34,5 2,7 2,2 60,6 17,7 31,6 7,4 3,9
1396 100% 40,3 35,5 2,7 2,1 59,7 17,1 31,0 7,8 3,8
مرد
(1)1380 100% 62,1 53,9 5,2 3,0 37,9 28,1 0,3 6,2 3,3
1385 100% 64 57,5 4,8 1,6 36,1 22,4 0,3 6,4 7
1389 100% 62,1 54,7 5,2 2,2 37,9 21,5 0,4 9,5 6,7
1390 100% 60,7 54,3 4,6 1,8 39,3 21,8 0,3 10,4 6,7
1391 100% 61,2 54,8 4,4 2 38,8 20,7 0,3 11,4 6,3
1392 100% 63 57,5 3,4 2 37 19,6 0,2 11,5 5,7
1393 100% 62,5 57 3,5 2 37,5 19,6 0,3 12,1 5,6
1394 100% 63,2 57,3 4 1,9 36,8 18,9 0,3 12,1 5,5
1395 100% 64,1 57,4 4,7 2 35,9 18,3 0,2 11,9 5,4
1396 100% 64,4 57,9 4,7 1,8 35,6 17,5 0,3 12,5 5,3
زن
(1)1380 100% 11,8 9,4 0,2 2,1 88,2 25,9 57,3 2,1 2,9
1385 100% 16,4 13,8 0,6 2,1 83,6 21,9 56,6 1,6 3,5
1389 100% 14,1 11,2 0,6 2,3 85,9 20,2 59,2 2,6 3,9
1390 100% 12,6 10 0,5 2,1 87,4 20,1 61 2,5 3,8
1391 100% 13,7 11 0,6 2,1 86,3 19,4 60,6 2,5 3,8
1392 100% 12,4 9,9 0,4 2,1 87,6 18,3 63,3 2,7 3,4
1393 100% 12 9,7 0,4 2 88 17,9 64,3 2,7 3,1
1394 100% 13,3 10,7 0,5 2,1 86,7 17,4 64,3 2,6 2,4
1395 100% 14,9 11,8 0,6 2,5 85,1 17,1 62,8 2,8 2,3
1396 100% 15,9 12,8 0,7 2,4 84,1 16,5 62,2 3 2,4
نقاط شهری
مرد و زن
(1)1380 100% 35,8 30,5 2,6 2,7 64,2 29 27,7 4,7 2,7
1393 100% 36,5 32,3 2,1 2,2 63,5 19,4 31,9 8,1 4,1
1394 100% 37,5 33 2,4 2,2 62,5 18,2 32 8 3,7
1395 100% 38,9 33,6 2,8 2,5 61,1 18,1 31,4 8 3,6
1396 100% 39,6 34,3 2,9 2,4 60,4 17,2 31,3 8,4 3,5
مرد
(1)1380 100% 60,8 53,1 4,9 2,8 39,2 29 0,3 7,1 2,9
1393 100% 61,3 55,6 3,6 2,1 38,7 19,8 0,2 13,5 5,1
1394 100% 62,2 56,1 4,1 2 37,8 19,1 0,2 13,4 5,1
1395 100% 63,3 56,2 4,9 2,2 36,7 18,4 0,2 13,1 5
1396 100% 63,7 56,8 5 1,9 36,3 17,4 0,3 13,7 4,9
زن
(1)1380 100% 9,9 7,1 0,3 2,5 90,1 29,1 56,3 2,2 2,6
1393 100% 11,6 8,9 0,5 2,3 88,4 18,9 63,6 2,8 3,1
1394 100% 12,8 9,8 0,6 2,5 87,2 18,4 63,9 2,7 2,3
1395 100% 14,5 10,9 0,8 2,8 85,5 17,9 62,6 2,9 2,1
1396 100% 15,4 11,8 0,9 2,7 84,6 17 62,4 3 2,2
نقاط روستائی
مرد و زن
(1)1380 100% 39,1 33,8 2,9 2,3 60,9 24,2 29,7 3,4 3,6
1393 100% 39,1 36 1,7 1,4 60,9 16,9 33,5 5,5 5
1394 100% 40 36,8 1,9 1,4 60 16,6 33,2 5,5 4,7
1395 100% 41 37,3 2,1 1,5 59 16,7 32 5,6 4,8
1396 100% 42,4 38,9 2,1 1,4 57,6 16,6 30,4 5,9 4,7
مرد
(1)1380 100% 69 55,1 5,7 3,2 36 26,9 0,3 4,9 3,8
1393 100% 65,6 60,7 3,2 1,6 34,4 18,8 0,3 8,3 7
1394 100% 66 60,8 3,6 1,7 34 18,4 0,3 8,6 6,7
1395 100% 66,3 60,7 4 1,6 33,7 18,3 0,2 8,5 6,6
1396 100% 66,6 61,2 4 1,4 33,4 17,9 0,3 8,8 6,4
زن
(1)1380 100% 14,4 12,7 0,2 1,5 85,6 21,5 58,7 2 3,4
1393 100% 13,1 11,8 0,2 1,2 86,9 15,1 66 2,7 3,1
1394 100% 14,5 13,2 0,2 1,1 85,5 14,9 65,5 2,5 2,7
1395 100% 16,1 14,5 0,3 1,4 83,9 15 63,2 2,7 2,9
1396 100% 17,4 15,9 0,2 1,3 82,6 15,3 61,5 2,8 3
1-اطلاعات ارائه شده مربوط به آبان ماه می‌باشد.
مأخذ: مرکز آمار ایران - جدول 4-1- سالنامه آماری کشور 1393+1394+1395+1396

نیروی کار-عمومی

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!