پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
4-6- توزیع نسبی شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب گروه‌های عمده شغلی 1377-1396
گروه‌های عمده شغلی 1377 1381 1390 1396
جمع 100 100 100 100
قانونگذاران، مقامات علی رتبه و مدیران 2,1 1,9 2,6 3
متخصصان 7,9 7,4 8,5 10,1
تکنیسین‌ها و دستیاران 3,9 4,1 5 5,7
کارمندان امور اداری و دفتری 3,7 3,9 4,9 3,8
کارکنان خدماتی، فروشندگان فروشکاه ها و بازارها 10,7 12,5 13,1 15,9
کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 23,5 21,4 15,5 13,8
صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط 22,4 18,9 18,9 19,5
متصدیان (اپراتاورها) ماشین‌آلات و دستگاه‌ها، مونتاژکارها و رانندگان وسائل نقلیه 9,9 10 12,5 12,4
کارگران ساده 13 13,1 16,8 13,7
سایر و اظهار نشده 3 6,9 2,4 2,3
مأخذ: مرکز آمار ایران (ر. پ.) - سالنامه آماری کشور 1396

نیروی کار-عمومی

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!