پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395 + 1396
4-7- توزیع نسبی شاغلان10ساله و بیش تر برحسب وضع شغلی 1380 - 1396
وضع شغلی 1380 1385 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396
جمع 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
بخش خصوصی 77,8 80,9 82,6 82,6 82,7 82,1 83,3 83,3 84,0
کارفرمایان 4,5 5,6 4 3,7 3,9 3,7 3,8 3,6 3,8
کارکنان مستقل 36,2 32,2 33 33,2 35,8 35,4 35,1 35,1 36,0
مزد و حقوق بگیران 28,3 32,5 39 38,8 37,8 39,1 39,3 39,3 38,8
کارکنان فامیلی بدون مزد 8,9 10,6 6,7 6,9 5,2 4,9 5,1 5,1 5,4
مزد و حقوق بگیران بخش عمومی 21,8 18,5 17,4 16,9 16,9 16,9 16,7 16,7 16,0
سایر 0,3 0,5 0 0,5 0,4 0 0 0 0,0
اظهار نشده // 0 0 0 0 0 0 0 0,0
١(اطلاعات ارائه شده، مربوط به آبان ماه ميباشد.
٢(ساير، شامل مزد و حقوقبگيران بخش تعاوني و كارآموزان ميباشد.
مأخذ-مركز آمار ايران - دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري - جدول 4-7 - سالنامه آماری کشور 1395 + 1396

نیروی کار-عمومی

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!