پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر صنعت،معدن و زيربنايي
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396+1393
12-20- تعداد انواع کارکنان کارگاه‌های خدمات انبارداری 1384-1396 (میلیون ریال)
شرح 1384 1387 1390 1393
جمع 8178 8582 10410 10911
کارکنان مزد و حقوق بلگیر 7084 7928 9253 9468
کارکنان بدون مزد و حقوق 1094 654 1158 1443
جبران خدمات کارکنان(1)       1204642
مأخذ: مرکز آمار ايران. دفتر صنعت،معدن و زيربنايي - جدول 12-20 - سالنامه آماری کشور 1396+1393

نیروی کار-عمومی

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!