پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1399
تاریخ ایجاد: 29.10.1399
سهم شاغلان 15 ساله و بيش‌تر بخش خدمات مناطق روستایی به تفكيک فصول 1396-1399
1396 1397 1398 * 1399
بهار تابستان پاييز زمستان بهار تابستان پاييز زمستان بهار تابستان پاييز زمستان بهار تابستان پاييز زمستان
23,5 22,8 24,9 27,1 23,8 23,6 24 26,1 23,3 22,9 24,1 26,5 22 21,7 22,7
مأخذ: مرکز آمار ایران - تاریخ ایجاد 29.10.1399 - سالنامه آماری کشور 1399
سهم شاغلان 15 ساله و بيش‌تر بخش خدمات مناطق شهری به تفكيک فصول 1396-1399
1396 1397 1398 * 1399
بهار تابستان پاييز زمستان بهار تابستان پاييز زمستان بهار تابستان پاييز زمستان بهار تابستان پاييز زمستان
60 60 59,6 60,9 60,1 59,3 59,5 60,6 59,3 58,7 59,4 61,7 59,4 57,5 58,1
مأخذ: مرکز آمار ایران - تاریخ ایجاد 29.10.1399 - سالنامه آماری کشور 1399
سهم شاغلان 15 ساله و بيش‌تر بخش صنعت مناطق روستایی به تفكيک فصول 1396-1399
1396 1397 1398 * 1399
بهار تابستان پاييز زمستان بهار تابستان پاييز زمستان بهار تابستان پاييز زمستان بهار تابستان پاييز زمستان
24,2 24,9 26,8 26,6 24,8 25,3 29,1 27,7 24,8 25,6 28,6 27,5 26 27,9 30,7
مأخذ: مرکز آمار ایران - تاریخ ایجاد 29.10.1399 - سالنامه آماری کشور 1399
سهم شاغلان 15 ساله و بيش‌تر بخش صنعت مناطق شهری به تفكيک فصول1396-1399
1396 1397 1398 * 1399
بهار تابستان پاييز زمستان بهار تابستان پاييز زمستان بهار تابستان پاييز زمستان بهار تابستان پاييز زمستان
34,3 34 34,8 34,7 33,7 34 34,3 34 33,9 34,3 34,4 33,1 33,8 35,4 35,5
مأخذ: مرکز آمار ایران - تاریخ ایجاد 29.10.1399 - سالنامه آماری کشور 1399

نیروی کار-عمومی

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!