پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دایره آمار صنعتی - انتشار 1395
منبع آمار: مرکز آمار ایران
شاخص کل اشتغال کارکنان کارگاه هاي بزرگ صنعتي به تفکيک سه ماهه در سال هاي مختلف 1376-13993
 (100=1376 - 1383 - 1390) 
سال سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم کل
1376 97,8 99,4 101,7 101,1 100
1377 101,4 101,7 102,6 101 101,7
1378 101,1 101,5 103,5 102,4 102,1
1379 105,1 105,4 106,8 106,5 106
1380 109,6 110,2 111,8 111,9 110,9
1381 111 110,5 110,7 109,3 110,4
1382 106,4 105,5 107,2 105,5 106,2
1383 102,9 102,2 103,7 101,4 102,6
مأخذ: مرکز آمار ایران - دایره آمار صنعتی - انتشار 1385
1383 99,6 99,7 101,3 99,4 100
1384 97,5 97,4 98,4 97,2 97,6
1385 95,1 95,2 96,1 95,6 95,5
1386 95,1 95,4 96,4 95,5 95,6
1387 108,4 108,9 110,1 108,7 109
1388 106 106,9 108,7 108,9 107,6
1389 108,2 110 111,1 110,8 110
1390 109,9 110,4 111,2 110,3 110,5
مأخذ: مرکز آمار ایران - دایره آمار صنعتی - قرائت 1395
1390 99,5 99,8 100,6 100 100
1391 98,5 97,9 98,4 98,4 98,3
1392 97,2 98,1 98,9 99 98,3
1393 (مقدماتی) 99,6 100,6 101,5 101,5 100,8
مأخذ: مرکز آمار ایران - دایره آمار صنعتی - انتشار 1395
  کل چارچوب آماري، کارگاه هاي داراي 100 نفر کارکن و بيشتر را شامل مي شود.

نیروی کار-عمومی

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!