پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: بخش نیر.ی کار سال 1396
منبع آمار: مرکز آمار ایران

 

شاخص‌های عمده نیروی کار بر حسب جنس، نقاط شهری و روستائی در سال 1396
شاخص‌های نیروی کار   کل مرد زن نقاط شهری نقاط روستائی
مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر
نرخ 40,3 64,5 16,0 39,7 42,4
تعداد 26588819 21356157 5232661 19638390 6950428
بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر
نرخ 12,1 10,2 19,8 13,4 8,2
تعداد 3210206 2172689 1037516 2637292 572913
بیکاری جوانان 24-15 ساله
نرخ 28,4 24,2 43,7 31,9 20,7
تعداد 840175 563548 276627 649086 191088
بیکاری جوانان 29-15 ساله
نرخ 25,3 20,8 41,0 27,6 18,6
تعداد 1756135 1121558 634576 1420495 335640
نسبت اشتغال
نرخ 35,5 57,9 12,8 34,3 38,9
تعداد 23378613 19183467 4195145 17001097 6377515
اشتغال در بخش کشاورزی
سهم 17,6 16,8 21,3 5,4 50,0
تعداد 4109382 3215031 894351 919228 3190154
اشتغال در بخش صنعت
سهم 32,0 33,5 25,5 34,5 25,5
تعداد 7487984 6418293 1069691 5858529 1629455
اشتغال در بخش خدمات
سهم 50,4 49,8 53,2 60,1 24,4
تعداد 112775733 9545930 2229803 10218762 1556971
سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی   10,4 11,6 5,1 9,3 13,4
سهم شاغلین 15 ساله و بیشتر با ساعت کار معمول 49 ساعت و بیشتر   38,8 44,1 14,5 40,6 33,8
علت اختلاف در سرجمع ناشی از گرد کردن ارقام است
مأخذ: مرکز آمار ایران - بخش نیر.ی کار سال 1396

 

 

نیروی کار-عمومی

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!