پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
نرخ مشارکت اقتصادی، سهم اشتغال و نرخ بیکاری بر حسب گروه‌های عمده سنی و جنسی 1395
شرح
10 ساله و بیشتر
15 ساله و بیشتر
جمع 15-24 ساله 25-29 ساله 30 ساله و بیشتر
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
نرخ مشارکت اقتصادی...... 40,4 64,9 15,9 44,1 71,3 17,3 29,0 44,6 12,6 56,4 87,8 26,0 46,2 76,1 17,0
سهم اشتغال در بخش کشاورزی.... 19,4 18,5 23,4 19,2 18,3 23,2 20,8 21,5 17,3 13,4 13,5 12,9 20,0 18,8 25,8
صنعت..... 31,5 33,1 24,1 31,6 33,2 23,9 35,9 35,6 37,3 37,0 39,5 25,7 30,0 31,7 22,0
خدمات..... 49,1 48,4 52,5 49,2 48,5 52,9 43,3 42,9 45,4 49,6 47,0 61,4 50,0 49,5 52,2
خصوصی..... 83,9 85,6 76,2 83,8 85,5 76,0 90,4 90,5 90,3 88,5 89,5 83,9 82,1 84,1 72,9
عمومی...... 16,1 14,4 23,8 16,2 14,5 24,0 9,6 9,5 9,7 11,5 10,5 16,1 17,9 15,9 27,1
نرخ بیکاری 12,7 10,4 21,8 12,7 10,4 21,9 30,2 25,7 47,3 23,9 18,4 41,9 7,1 6,1 11,3
مأخذ: مرکز آمار ایران 1395

نیروی کار-عمومی

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!