پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سازمان امور عشاير ايران، 1384
منبع آمار: مرکز آمار ایران 1387
عشایر ایران، تعداد و نسبت به جمعیت کشور از 1345 تا 1387
سال جمعیت کشور x هزار تعداد عشایر ٪ به جمعیت کشور
1245 4400 1700 6,38
1263 7654 1910 9,24
1278 9332 2138 9,22
1302 10000 2000 20
1318 15090 3100 5,2
1342 21000 2000 5,9
1345 25789 2500 6,9
1353 31951 877 7,2
1366 49445 1152 3,2
1377 62432 1304 1,2
1387 70472,8 1186,4 1,68
مأخذ: سازمان امور عشاير ايران، 1384، الف وب، مرکز آمار ایران 1387
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!