پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
عشایر ایران - جمعیت و نسبت به کل جمعیت کشور 1395
نام مکان تعداد درصد (نسبت به کل جمعیت)
بختیاری خوزستان، زاگرس مرکزی، اصفهان 2250000 0,5٪
بلوچی بلوچستان 500000 1%
ترکمن شرق دریای مازندران 1000000 2%
کرد غرب ایران، شمال خراسان 7000000 7%
لر لرستان 500000 1%
عرب خوزستان، سواحل خلیج فارس 1000000 2%
قشقایی فارس، خوزستان 250000 0,50%
شاهسون آذربایجان 50000 0,10%
باسری فارس 80000 0,20%
مأخذ: سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!