پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سرشماری اجتماعی اقتصادی عشایر کوچنده سال 1387
منبع آمار: نتایج تفصیلی کل کشور

گزیده یافته‌ها در مورد عشایر ایران در سال 1387

بر اساس نتایج سرشماری اجتماعی اقتصادی عشایر کوچنده کشور سال 1387، تعداد 212660 خانوار عشایری با  1186830 نفر جمعیت در سطح کشور وجود ااشته است. تعداد خانوارهای عشایر کوچنده نسبت به سرشماری عشایری سال 1377  که  199930 خانوار گزارش کردیده بود حدود 6 درصد افزایش نشان می‌دهد و الین در حالی است که جمعیت عشایر نسبت به سرشماری گذشاه که 1304089 نفر گزارش شده بود 9 درصد کاهش دارد. به اعتقاد کارشناسان یکی از دلایل اصلی و عمده در افزایش تعداد خانوار عشایری شکسته شدن خانوارهای گسترده به خانوارهای هسته‌ای است.

ساخت سنی و جنسی

از جمعیت  1186830 نفری جامعه عشایری، 609347  نفر مرد و 577483 نفر زن بوده‌اند که در نتیجه، نسبت جنسی برابر 105,5  به دست می‌آید. به عبارت دیگر در جامعه مورد بحث، در مقابل هر 100 نفر زن، 105,5 نفر مرد وجود داشته است. این نسبت در گروه‌های سنی کمتر از یک ساله برابر 103,8 و در بین گروه‌های سنا (65 ساله و بیش‌تر) معادل 158,1 بوده است. از جمعیت مزبور، 31 درصد در گروه سنی کمتر از 15 ساله، 64 ساله و 5 درصد در گروه سنی 65 ساله و بیش‌تر قرار داشته‌اند.

سرشماری اجتماعی اقتصادی عشایر کوچنده سال 1387 - نتایج تفصیلی کل کشور

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!