پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: داده‌های سالنامه آماری کشور 1393 + 1395 + 1396
3-13- خانوارهای معمولی بر حسب تعداد افراد در خانوار 1345-1395
سال جمع 1 نفره 2 نفره 3 نفره 4 نفره 5 نفره 6 نفره 7 نفره و بیشتر
آبان 1345 5165577 276936 596671 701440 786479 796972 717118 1289961
مهر 1370 10785321 450996 1117299 1386510 1727130 1676609 1528610 2898167
آبان 1390 21110481 1511911 3877727 5724891 5567191 2638888 1127167 662706
آبان 1395 24129490 2046317 4987977 6866620 6673118 2463012 723814 368632
مأخذ: اقتباس از داده‌های سالنامه آماری کشور 1393 + 1395 + 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!