پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت کشور
منبع آمار: مرکز آمار ایران
جمعیت و تعداد خانوار در روستاها از 1335 تا 1365
شرح
تعداد خانوار
جمعیت
نسبت حنسی
جمع مرد زن
1335 2724308 13001141 6574795 6426346 102
1345 3205169 15994476 8259147 7735329 107
1355 3446104 17854064 9064896 8789168 103
1365 4099857 22349351 11384483 10964868 104
مأخذ: وزارت کشور (ر. پ) - مرکز آمار ایران (ر. پ)
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!