پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت کشور
منبع آمار: مرکز آمار ایران
جمعیت و تعداد خانوار در شهرها از 1335 تا 1365
شرح
تعداد خانوار
جمعیت
نسبت حنسی
جمع مرد زن
1335 1261372 5953563 3070149 2883414 106
1345 1962023 9794246 5096654 4697592 109
1355 3265524 15854680 8291451 7563229 110
1365 5528542 26844561 1376917 13074944 105
مأخذ: وزارت کشور (ر. پ) - مرکز آمار ایران (ر. پ)
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!