پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: پیک ایران
تاریخ قرائت: 14.10.1393

سکونت 72 درصدی جمعیت کشور در شهرها

10 میلیون نفر در بافت فرسوده زندگی میکنند

مهر : معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امروزه 72 درصد از جمعیت ایران در شهرها زندگی میکنند، گفت: 10 میلیون نفر از جمعیت ایران در بافت فرسوده

سکونت دارند. سیدمحمد پژمان در مراسم روز جهانی اسکان بشر با اشاره به اینکه امروزه بالغ بر 60 درصد جمعیت جهان در شهرها سکونت دارند، گفت: مهمترین مرکز فعالیت های اقتصادی، علمی، فرهنگی و سیاسی در شهرها است و همه فعالیتهای مورد نیاز جوامع بشری در شهرها انجام میگیرد. او با بیان اینکه در چهار دهه، ۳0 درصد از جمعیت ایران در شهرها و 70 درصد در روستاها زندگی می کردند، گفت: در حال حاضر 2۸ درصد از جمعیت کشور در روستاها و 72 درصد در شهرها سکونت دارند.

رٔيیس سازمان ملی زمین و مسکن گفت: باید بهگونهای برنامهریزی شود تا انتظارات از جوامع شهری در شرایط مناسب به اجرا برسد و از ایجاد سکونتگاههای غیررسمی

جلوگیری شود. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر 10 میلیون نفر در بافت فرسوده زندگی می کنند که 2.۸ میلیون خانوار در 2.6 میلیون واحد مسکونی یا سکونتگاههای غیررسمی ساکن هستند. در این مراسم از سند ملی بازٓافرینی پایدار محدودهها و محلههای هدف برنامههای احیاء، بهسازی و نوسازی شهری رونمایی شد.

( 1393/10/14 پیک ایران)

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!