پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
3-22- جمعیت برحسب جنس و تابعیت 1385-1396
شرح
آبان 1395 آبان 1391 آبان 1385
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
جمع 70495782 35866362 34629420 75149669 37905669 37244000 79926270 40498442 39427828
ایران 68901154 35001653 33899501 73461474 36991171 36470303 78166822 39556422 38610400
افعانستان 1211171 664509 546662 1452513 787648 664865 1583979 845267 738712
عراق 44094 23488 20606 51506 28026 23480 34532 19725 14807
پاکستان 15455 8906 6549 17731 10194 7537 14320 8327 5993
ترکیه 886 475 411 1639 898 741 713 429 284
سایر کشورها 32410 19288 13122 24290 13696 10594 20844 12161 8683
اظهارنشده 290612 148043 142569 140516 74036 66480 105060 56111 48949
1- جمعیت کشورهاي ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان در سایر کشورها منظور شده است.
مأخذ: مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري. - جدول 3-22 - سانامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!