پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
توزیع نسبی شاغلان 10 ساله و بیشتر. بر حسب گروه‌های عمده شغلی (درصد)
گروه عمده شغلی (1)1380 1385 1389 1390 1391 1392 1393
جمع 100 100 100 100 100 100 100
قانونگذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران 2,1 2,9 2,4 2,6 2,6 2,9 2,9
متخصصان 2,8 7,8 8,4 8,5 8,5 9,1 9,1
تکنسین‌ها و دستیاران 4,4 4,6 5,2 5,0 5,3 5,5 5,1
کارمندان امور اداری و دفتری 3,8 4,8 4,5 4,9 4,5 4,5 4,7
کارکنان خدماتی، فروشندگان فروشگاه ها و بازارها 11,8 12,6 13,6 13,1 12,5 12,6 12,7
کارکنان ماهر کشورزی، جنگلداری و ماهیگیری 22,4 19,0 16,0 15,5 16,0 15,2 14,5
صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط 20,9 20,7 18,7 18,9 18,9 20,1 19,2
متصدیان (اپراتورها) ماشین آلات و دستگاه‌ها، مونتاژکارها و رانندگان 9,7 11,0 12,5 12,5 12,4 12,2 12,4
وسائل نقلیه
کارگران ساده 13,9 14,2 16,4 16,8 16,9 15,9 17,1
سایر و اظهار نشده 3,0 2,3 2,3 2,4 2,3 2,0 2,2
(1)- اطلاعات ارائه شده مربوط به آبان ماه می‌باشد
مأخذ: مرکز آمار ایران 1393 - سالنامه آماری کشور - انتشار 1393
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!