پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر جعیت، نیروی کار و سرشماری 1393+1395+1396
منبع آمار: مرکز آمار ایران
جمعیت بر حسب جنس و دین
شرح
آبان 1385 آبان 1390 آبان 1395
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
جمع 70495782 35866362 34629420 75149669 37905669 37244000 79936270 40498442 39427828
مسلمان 70097741 35663780 34433961 74682938 37542060 37140878 79598054 40325076 39272978
زرتشتی 19823 10127 9696 25271 13880 11391 23109 12542 10567
مسیحی 109415 54751 54664 117704 63927 53777 130158 69075 61083
کلیمی 9252 4716 4537 8756 4496 4260 9826 5111 4715
سایر 54234 27484 26750 49101 24985 24116 40551 21208 19343
اظهار نشده 205317 105504 99813 265899 256321 9578 124572 65430 59142
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر جعیت، نیروی کار و سرشماری 1393+1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!