پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سالنامه کشوری 1393
منبع آمار: سالنامه کشوری 1393
جمعیت و متوسط رشد سالانه از 1260 تا 1393
سال تعداد جمعیت نرخ رشد کل کشور هر سال نسبت به آخرین اطلاع
1260 7.654.000  
1270 8.124.000 0,60%
1280 8.613.000 0,60%
1290 9.143.000 0,60%
1300 9.707.000 0,60%
1305 10.456.000 1,50%
1310 11.185.000 1,36%
1315 11.964.000 1,36%
1320 12.833.000 1,41%
1325 14.159.000 1,99%
1330 16.237.000 2,78%
آبان 1335 18.954.704 3,14%
آآبان 1345 25.788.722 3,13%
آبان 1355 33.708.744 2,70%
مهر 1365 49.445.010 3,90%
مهر 1370 55.837.163 2,50%
آبان 1375 60.055.488 0,50%
آبان 1385. 70.472.846 1,61%
آبان 1390 75.149.669 1,29%
مهر 1393 77.777.777 1,52%
منبع آمار: مرکز آمار ایران - سالنامه کشوری 1393
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!