پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: https://de.statis
تاریخ قرائت: قرائت شده در 19.10.2016
چند آمار از جمعیت و اقتصاد ایران
جمعیت 2015 79000000 نفر            
سن جعیت 2003 29٪ زیر 15 سال 2013 24٪ زیر 15 سال      
تولد از هر زن در سال 2003 1,99 کودک 2013 1,92 کودک      
تولید ناخالص داخلی (BIP) 2004 168,5 میلیارد دلار 2011 541,1 میلیارد دلار 2015 405,5 میلیارد دلار
تولید ناخالص ملی / نفر 2015 5190 دلار            
ذخیره نفت زیر زمینی ایران   21,5 میلیارد تن            
استخراج نف ایران 2013 177,7 میلیون تن            
نرخ بیکاری 2012 12,2٪   2013 12,9٪   2014 14٪  
نرخ تورم 2013 34,7٪   2014 15,6        
کل صادرات ایران 2014 88,8 میلیارد دلار            
کل واردات ایران 2014 51 میلیارد دلار            
قرض ایران 2015 11,9٪ BIP            
رشد قرض ایران در سال   2,5٪ BIP            
مأخذ: https://de.statista.com/themen/1545/iran/ قرائت شده در 19.10.2016
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!