پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نویسنده: مدیر سایت
تاریخ ایجاد: 26.5.2021
شاخص‌های جمعیتی و توزیع نسبی خانوارها در سال 1394
موضوع داده‌ها مأخذ آمار
جمعیت ایران 78475941 آمار جمعیت ایران در سال 94 و اهمیت آن - وب برندینگ
متوسط رشد سالانه جمعیت 1,29 آمار جمعیت ایران در سال 94 و اهمیت آن - وب برندینگ
جمعیت زنان 38,8 نفر آمار جمعیت ایران در سال ۹۴ و اهمیت آن - وب برندینگ
جمعیت مرد 39,6 آمار جمعیت ایران در سال ۹۴ و اهمیت آن - وب برندینگ
جمعیت محدوده سنی 19 سال 25,2 میلون نفر = 32,16٪ کل جمعیت آمار جمعیت ایران در سال ۹۴ و اهمیت آن - وب برندینگ
جمعیت سنی 20-44 سال 36,1 میلیون نفر= 46,02٪ کل جمعیت آمار جمعیت ایران در سال ۹۴ و اهمیت آن - وب برندینگ
جمعیت سنی بالای 45 سال 17,1 میلیون نفر= 21,82٪ کل جمعیت آمار جمعیت ایران در سال ۹۴ و اهمیت آن - وب برندینگ
جمعیت بین 15 تا 65 سال بیش از 70٪ کل جمعیت آمار جمعیت ایران در سال ۹۴ و اهمیت آن - وب برندینگ
تعدا کل خانوارهای ایران 22185647 خانوار آمار جمعیت ایران در سال ۹۴ و اهمیت آن - وب برندینگ
خانوار یک نفره %7,14 جمعیت ایران آمار جمعیت ایران در سال ۹۴ و اهمیت آن - وب برندینگ
خانوارهای دو نفره %18,43 جمعیت ایران آمار جمعیت ایران در سال ۹۴ و اهمیت آن - وب برندینگ
خانوارهای سه نفره %27,11 جمعیت ایران آمار جمعیت ایران در سال ۹۴ و اهمیت آن - وب برندینگ
خانوارهای چهار نفره %26,34 جمعیت ایران آمار جمعیت ایران در سال ۹۴ و اهمیت آن - وب برندینگ
خانوارهای پنج نفره و بیشتر %20,97 جمعیت ایران آمار جمعیت ایران در سال ۹۴ و اهمیت آن - وب برندینگ
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!