پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن 1335 الي 1390 و آمار گيري جاري جمعيت 1370
متوسط تعداد افراد در خانوار کشور( بعد خانوار) 1335-1390
سال کل(نفر) شهري(نفر) روستايي(نفر)
1335 4,8 4,7 4,8
1345 5 4,9 5
1355 5 4,8 5,2
1365 5,1 4,8 5,4
1370 5,2 4,9 5,6
1375 4,8 4,6 5,1
1385 4 3,9 4,4
1390 3,5 3,5 3,7
مأخذ: سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن 1335 الي 1390 و آمار گيري جاري جمعيت 1370
متوسط تعداد افراد در خانوار ( بعد خانوار) : حاصل تقسيم تعداد جمعيت به تعداد خانوارها مي‌باشد
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!