پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات
منبع آمار: اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات
1-12- مقدار بارندگی سالانه مراکز استان‌ها (میلیمتر) 1365-1396
مرکز استان 1365 1370 1375 1378 1379 1380 1381 1382
اراک 348 320 303 201 348 260 272 368
اردبیل 0 0 347 306 241 234 298 240
ارومیه 386 269 263 189 243 228 294 301
اصفهان 138 112 67 41 87 94 118 114
اهواز 286 292 152 122 240 235 168 284
ایلام 0 676 578 305 518 598 206 622
بندرعباس 230 244 167 170 86 85 76 66
بوشهر 119 171 217 193 189 488 217 365
تبریز 323 236 259 217 208 210 311 195
تهران 292 260 156 163 176 192 331 328
خرم آباد 594 516 428 258 440 440 397 517
رشت 1186 1298 1015 1296 1369 1262 1253 1362
زاهدان 42 44 73 34 26 14 51 25
زنجان 321 286 249 198 256 232 253 362
ساری 0 0 0 0 653 591 791 771
سمنان 222 194 128 122 116 73 197 142
سنندج 548 382 413 224 276 310 401 359
شهرکرد 492 491 258 170 213 334 355 340
شیراز 495 272 202 195 235 317 324 196
قزوین 0 0 0 241 297 232 345 332
قم 0 0 78 125 194 125 19 190
کرمان 159 115 123 56 95 119 84 129
کرمانشاه 569 451 396 228 370 257 408 434
گرگان 0 0 0 675 449 468 556 596
مشهد 250 326 170 139 157 153 259 276
همدان 417 292 213 228 328 225 424 337
یاسوج 1228 1202 474 493 510 1126 949 1181
یزد 64 60 29 12 57 60 62 49
مأخذ: سازمان هواشناسی کشور - دفتر خدمات ماشینی و کابرد کامپوتر در هواشناسی
http://www.aftabir.com/statistics/clime/yearly/1382_yearly_.php\
1-12- مقدار بارندگی سالانه مراکز استان‌ها (میلیمتر) 1365-1396
مرکز استان 1385 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401
اراک 283 374 168
اردبیل 237 230 232
ارومیه 372 286 244
اصفهان 220 71 90
اهواز 184 113 90
ایلام 555 449 559
بخنورد 241 276 121
بندرعباس 277 149 83
بوشهر 224 80 233
بیرجند 135 97 67
تبریز 129 263 315
تهران 227 194 160
خرم آباد 510 563 332
رشت 1476 1479 864
زاهدان 55 55 30
زنجان 308 230 216
ساری 684 824 540
سمنان 177 128 67
سنندج 449 317 337
شهرکرد 413 317 150
شیراز 305 284 172
قزوین 325 297 292
قم 111 139 94
کرج 302 211 170
کرمان 134 98 35
کرمانشاه 430 457 342
گرگان 522 491 424
مشهد 223 287 186
همدان 283 344 208
یاسوج 777 533 356
یزد 44 24 24
مأخذ: سازمان هواشناسی کشور - اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات - جدول 1-12- سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!