پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت كشور. دفتر تقسيمات كشوری
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396+1395
1-3- تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان براساس تقسیمات کشوری 1380-1395
سال تعداد شهرستان تعداد بخش تعداد شهر تعداد دهستان
1380 299 794 889 2305
1380 336 889 1015 2400
1390 400 994 1166 2507
1391 422 1041 1224 2566
1392 428 1058 1242 2589
1393 428 1058 1243 2589
1394 430 1059 1243 2590
(1)1395 429 1058 1246 2589
1396 429 1058 1287 2589
1- علت كاهش تعداد شهرستان ، تعداد بخش و تعداد دهستان نسبت به سال قبل مربوط به بسطام از استان سمنان می باشد كه از لیست شهرستان ها خارج شده است
مأخذ: وزارت كشور. دفتر تقسيمات كشوری - جدول 3-1- سالنامه آماری کشور 1396+1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!