پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نویسنده: مسئول سایت
اقتباس از: از منابع گوناگون
جغرافیای تولیدی ایران
منبع برآورد موضوع
سایت رشد ۳ فوریه ۲۰۱۶ ۱۴٪ زمین زیر کشت کل کشور
سایت رشد ۳ فوریه ۲۰۱۶ ۸٪ بیابان و جنگل
سایت رشد ۳ فوریه ۲۰۱۶ ۵۵٪ مراتع طبیعی
سایت رشد ۳ فوریه ۲۰۱۶ ۲۳٪ کویر
http://marzha.blogfa.com/cat-1.aspx - ۳/۲/۲۰۱۶" ۸۷۵۵ کیلیومتر طول مرزهای ایران
http://jamejamonline.ir/online/1002614007828404940 ۳/۲/۲۰۱۶ ۵۴۴۰ کیلومتر طول مرزهای ایران
سایت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۸۷۵۵ کیلومتر طول مرزهای ایران
شمال : پنج کشور ترکمنستان - جمهوري آذربايجان - ارمنستان - قزاقستان و روسيه (در درياي خزر )
شرق : دو کشور افغانستان – پاکستان
جنوب :شش کشور عمان_ امارات_ قطر_بحرين_ عربستان سعودي_ کويت(دردرياي عمان و خليج فارس) ;
غرب : دو کشور عراق – ترکيه ;
سایت الف ۳ فوریه ۲۰۱۶ ۹۴۵ کیلومتر مرز ایران و افغانستان
http://jamejamonline.ir/online/1002614007828404940 - ۳/۲/۲۰۱۶ ۹۳۶ کیلومتر مرز ایران با افغانستان
سایت آفتاب ۳ فوریه ۲۰۱۶ ۸۳۰ کیلومتر مرز ایران و پاکستان
http://jamejamonline.ir/online/1002614007828404940 - ۳/۲/۲۰۱۶" ۹۰۹ کیلومتر مرز ایران با پاکستان
سایت آفتاب ۳ فوریه ۲۰۱۶ ؟؟؟؟ کیلومتر مرز ایران و روسیه
سایت آفتاب ۳ فوریه ۲۰۱۶ ۱۳۸۰ کیلومتر مرز ایران با عراق
http://jamejamonline.ir/online/1002614007828404940 - ۳/۲/۲۰۱۶ ۱۴۵۸ کیلومتر مرز ایران با عراق
۳/۲/۲۰۱۶ - سایت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۱۶۰۹ کیلومتر مرز ایران و عراق
http://jamejamonline.ir/online/1002614007828404940 - ۳/۲/۲۰۱۶ ۹۹۲ کیلومتر مرز ایران با ترکمنستان
۳/۲/۲۰۱۶ - سایت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۱۲۰۵ کیلومتر مرز ایران با ترکمنستان
۳/۲/۲۰۱۶ - سایت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۹۷۸ کیلومتر مرز ایران و پاکستان
http://jamejamonline.ir/online/1002614007828404940 - ۳/۲/۲۰۱۶ ۳۵ کیلومتر مرز ایران با ارمنستان
۳/۲/۲۰۱۶ - سایت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۴۸ کیلومتر مرز ایران و ارمنستان
http://jamejamonline.ir/online/1002614007828404940 - ۳/۲/۲۰۱۶ ۴۳۲ کیلومتر مرز ایران با نخجوان
http://jamejamonline.ir/online/1002614007828404940 - ۳/۲/۲۰۱۶ ۴۹۹ کیلومتر مرز ایران با ترکیه
۳/۲/۲۰۱۶ - سایت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۵۸۰ کیلومتر مرز ایران با ترکیه
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!