پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نویسنده: دکتر ابراهیم رزاقی
منبع آمار: آشنائی با اقتصاد ایران 31

خاک و دشت

از 165 میلیون هکتار مساحت کل کشور، حدود 51 میلیون هکتار (31 درصد) قابل استفاده برای کشاورزی و بقیه، یعنی 114 میلیون هکتار (69 درصد) زیر پوششن مراکز شهری و نروستائی، جاده‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، زمین‌های غیر قابل کشت و کوه‌هاست.

مأخذ: دکتر ابراهیم رزاقی - آشنائی با اقتصاد ایران 29

حدود 1,2 میلیون کیلومتر مربع از مساحت کشور یا 73 درصد آن، دارای آب و هوای خشک، حدود 400 هزار کیلومتر مربع یا 24,4 درصد آن، دارای آب و هوای معتدل و حدود 40 هزار کیلومتر مربع یا 2,4 درصد آن دارای آب و هوای سرد کوهستانی است. از لحاظ آب و هوا میتوان ایران را به چهار بخش تقسیم کرد: شمالی، غربی ، مرکزی و جنوبی

مأخذ: دکتر ابراهیم رزاقی - آشنائی با اقتصاد ایران 31

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!