پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نویسنده: دکتر ابراهیم رزاقی
اقتباس از: از کتاب آشنائی با اقتصاد ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور - سال 1373 - صفحه 21 - جدول‌های 13-1 و 14-1
مساحت ضریب جریان سطحی و کجم آب حاصل از ریزش در حوزه‌های آبریز اصلی
سرخس هامون مرکزی دریاچه ارومیه خلیج فارس و دریای عمان دریای حزر کل کشور  موضوع
44 106 831 53 430 177 1641 مساحت (هزار کیلومتر مربع)
2,7 6,4 50,6 3,2 26,2 10,8 100 درصد مساحت به کل کشور
17,5 17,5 5,0 25,6 29,6 18,8 ضریب جریان سطحی، میانگین 27 سال (1373-1347) درصد
10,42 11,62 135,60 20,87 155,42 77,82 411,7 حجم آب حاصل از ریزش متوسط 27 سال (1373-1347) به میلیارد متر مکعب
2,53 2,82 32,93 5,06 37,75 18,9 100 درصد
مأخذ: سالنامه آماری کشور - سال 1373 - صفحه 21 - جدول‌های 13-1 و 14-1 از کتاب آشنائی با اقتصاد ایران - دکتر ابراهیم رزاقی
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!