پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نویسنده: دفتر خدمات ماشينى و کاربرد کامپيوتر در هواشناسي.
اقتباس از: سازمان هواشناسى کشور
منبع آمار: مرکز آمار ایران
(ميلى‌متر) مقدار بارندگی ماهانه مراکز استان‌ها
اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين مركز استان
30 35 65 51 16 0 0 0 0 7 79 84 اراك
20 8 19 27 12 0 11 8 0 27 59 48 اردبيل
17 26 32 30 52 9 // // 2 12 24 97 اروميه
5 13 50 6 0 0 0 0 0 0 16 24 اصفهان
1 24 127 90 1 0 0 0 0 0 10 31 اهواز
7 128 161 168 72 1 0 0 0 7 8 70 ايلام
0 15 6 26 0 0 5 0 0 0 0 15 بندر عباس
2 8 185 152 1 0 0 0 0 0 9 7 بوشهر
6 20 9 20 21 1 // 1 3 33 29 53 تبريز
60 16 70 40 9 1 0 0 0 18 15 100 تهران
0 134 139 71 35 4 0 2 0 0 53 78 خرم آباد
174 56 58 233 154 54 234 40 19 104 101 136 رشت
0 7 10 0 0 0 0 0 3 0 0 5 زاهدان
6 37 35 40 29 1 2 18 0 73 33 88 زنجان
89 26 15 82 176 71 51 77 7 67 39 70 ساري
9 18 29 12 0 1 0 0 0 7 14 52 سمنان
7 51 66 67 52 5 0 0 0 9 43 58 سنندج
29 60 141 29 // 0 0 0 // 0 18 64 شهركرد
8 26 22 61 // 0 0 // 0 0 5 74 شيراز
7 25 62 61 41 1 0 1 1 35 14 85 قزوين
6 11 83 26 2 0 0 0 0 14 10 40 قم
12 10 38 10 0 0 0 2 0 0 24 34 كرمان
6 65 100 127 51 2 0 0 0 5 7 71 كرمانشاه
55 46 23 55 121 49 7 31 27 80 25 78 گرگان
46 35 30 17 44 1 0 0 0 18 26 57 مشهد
19 38 55 54 75 12 0 0 0 12 10 63 همدان
68 135 591 152 5 0 0 25 0 // 70 135 ياسوج
7 4 20 11 0 0 0 0 0 0 3 3 يزد
مأخذ- سازمان هواشناسى کشور. دفتر خدمات ماشينى و کاربرد کامپيوتر در هواشناسي. مرکز امار ایران
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!