پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: شرکت مدیریت منابع آب ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1394 + 1395 + 1396
1-16- حجم تخمینی جریان سطحی حوضه‌های ابریز اصلی 1391-1396
(میلیارد متر مکعب) 
سال آبی کل کشور دریای خزر خلیح فارس و دریای عمان دریاچه ارومیه فلات مرکزی مرزی شرق قره‌قوم
1392-1391 88,218 16,876 48,085 5,28 13,466 1,513 2,999
1375-1374 109,56 19,36 59,89 4,77 22,200 1,898 1,442
1380-1379 37,64 6,54 23,56 1,27 4,520 0,462 1,284
1385-1384 90,317 11,148 62,297 3,701 11,458 0,322 1,391
1389-1388 52,07 10,41 27,52 3,14 9,29 0,478 1,229
1390-1389 44,187 7,904 23,29 2,947 8,718 0,293 1,034
1391-1390 50,891 14,188 20,04 4,184 10,731 0,333 1,416
1392-1391 49 8,46 27,16 3,03 7,9 0,812 1,642
1393-1392 42,703 6,356 25,805 2,57 6,405 0,346 1,222
1394-1393 40,879 6,976 22,261 2,118 7,973 0,3 1,252
1395-1394 59,112 9,942 33,559 4,956 8,715 0,307 1,632
1396-1395 52,960 9,219 29,397 2,904 9,962 0,341 1,137
مأخذ: وزارت نیرو - شرکت مدیریت منابع آب ایران - دفتر مطالعات پایه منابع آب - سالنامه آماری کشور 1393 + 1394 + 1395 + 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!