پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر تقسیمات کشوری
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1394 + 1395
تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان بر اساس تقسیمات کشوری
سال تعداد شهرستان تعداد بخش تعداد شهر تعداد دهستان
1375 265 707 678 2227
1380 299 794 889 2305
1385 336 889 1015 2400
1389 397 982 1144 2496
1390 400 994 1166 2507
1391 422 1041 1224 2566
1392 428 1058 1242 2589
1393 428 1068 1243 2589
مأخذ: وزارت کشور - دفتر تقسیمات کشوری - سالنامه آماری کشور 1393 + 1394 + 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!