پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1394 + 1395
طول خطوط مرزی ایران با کشورهای همجوار
مرز طول (کیلومتر مربع)
جمع 8640
ایران - عراق 1609
ایران - ترکیه 566,1
ایران - ترکمنستان 1190
ایران - آذربایجان 756,8
ایران - ارمنستان 40
مرز آبی شمالی 524
ایران - افغانستان 919,1
ایران - پاکستان 924,8
مرز آبی جنوبی 2106
مرکز آمار ایران - سالنامه آماری کشور 1393 + 1394 + 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!