پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سازمان هواشناسی کشور - دفتر خدمات ماشینی و کابرد کامپوتر در هواشناسی
منبع آمار: مرکز آمار ایران
مقدار بارندگی سالانه مراکز استان‌ها (میلیمتر)
1382 1381 1380 1379 1378 1375 1370 1365 مرکز استان
368 272 260 348 201 303 320 348 اراک
240 298 234 241 306 347 000 000 اردبیل
301 294 228 243 189 263 269 386 ارومیه
114 118 94 87 41 67 112 138 اصفهان
284 168 235 240 122 152 292 286 اهواز
622 206 598 518 305 578 676 000 ایلام
66 76 85 86 170 167 244 230 بندرعباس
365 217 488 189 193 217 171 119 بوشهر
195 311 210 208 217 259 236 323 تبریز
328 331 192 176 163 156 260 292 تهران
517 397 440 440 258 428 516 594 خرم آباد
1362 1253 1262 1369 1296 1015 1298 1186 رشت
25 51 14 26 34 73 44 42 زاهدان
362 253 232 256 198 249 286 321 زنجان
771 791 591 653 000 000 000 000 ساری
142 197 73 116 122 128 194 222 سمنان
359 401 310 276 224 413 382 548 سنندج
340 355 334 213 170 258 491 492 شهرکرد
196 324 317 235 195 202 272 495 شیراز
332 345 232 297 241 000 000 000 قزوین
190 19 125 194 125 78 000 000 قم
129 84 119 95 56 123 115 159 کرمان
434 408 257 370 228 396 451 569 کرمانشاه
596 556 468 449 675 000 000 000 گرگان
276 259 153 157 139 170 326 250 مشهد
337 424 225 328 228 213 292 417 همدان
1181 949 1126 510 493 474 1202 1228 یاسوج
49 62 60 57 12 29 60 64 یزد
مأخذ: سازمان هواشناسی کشور - دفتر خدمات ماشینی و کابرد کامپوتر در هواشناسی
http://www.aftabir.com/statistics/clime/yearly/1382_yearly_.php
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!