پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395

گزیده اطلاعات 1395

کشور ایران با وسعتی بیش از 6/1 میلیون کیلومترمربع در نیمه جنوبی منطقه معتدل شمالی بـین 25 درجـه و 4 دقیقـه تـا 39 درجـه و 46 دقیقه عرض شمالی از خط استوا و 44 درجه و 2 دقیقه تا 63 درجه و 19 دقیقه طول شرقی از نصفالنهـار گرینویچ قرار دارد. میانگین ارتفـاع آن بیش از 1200 متر از سطح دریا است. پست‌ترین نقطه داخلی ایران با ارتفاع 56 متر، در چاله لوت و بلنـدترین قلـه آن دماونــد بـا ارتفــاع 5610 متر، در میان رشته کوه البرز قرار دارد. در کنارههای جنوبی دریای خزر، ارتفاع زمین 28 متر پایینتر از سطح دریای آزاد است. کشور ایران از شمال به جمهوری ترکمنستان، دریای خزر، جمهوریهای آذربایجان و ارمنستان، از مشرق به افغانستان و پاکستان، از جنوب به دریای عمان و خلیجفارس و از مغرب به عراق و ترکیه محدود است. در سال 1395 ایران دارای 31 استان، 429 شهرستان، 1058 بخش، 1246 شهر و 2589 دهستان بوده است. براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبان 1395 جمعیت کشور برابـر بـا 79926270 نفـر بـوده ( 50/7 % مـرد و 49/3 % زن) کـه در مقایسه با سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان 1390 متوسط رشد سالانه جمعیت معادل 1/2 درصد بوده است. در سرشـماری سـال 1395 تعداد 24/1 میلیون خانوار در کشور وجود داشته که از این تعداد حدود 74/9 درصد در نقاط شهری و 25/0 درصد در نقـاط روسـتایی سـاکن بوده‌اند. در این سال میانگین سنی مردان و زنان 31/0 سال بوده است.

در سال 1395 حدود 1/5 میلیون ولادت ثبت شده که از این میزان 48/6 درصد متولدین دختر بودهاند. همچنین در این سـال حـدود 673 هزار ازدواج و حدود 166 هزار طلاق به ثبت رسیـده است که نسبت به سال گذشته به ترتیب حدود 1/7 درصد کـاهش و 0/1 درصـد افـزایش داشته‌اند.

در سال 1394 براساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار، 38/2 درصد جمعیت 10 ساله و بیشتر در کشور از نظر اقتصادی فعـال محسـوب میشوند، نرخ بیکاری در میان این گروه جمعیتی 11/0 درصد بوده که نرخ بیکاری مردان 9/3 درصد، زنان 19/4 درصد و نرخ بیکـاری کـل در نقاط شهری و روستایی به ترتیب 12/2 درصد و 8/1 درصد بوده است. در سال مذکور از میان استانهای کشور کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری بـه ترتیـب بـا 17/7 ،17/6 و 16/4 درصـد بیشترین نرخ بیکاری و استانهای آذربایجان شرقی، کرمان و مرکزی به ترتیب بـا 3/7 ،9/7 و 9/7 درصـد کمتـرین نـرخ بیکـاری را بـه خـود اختصاص دادهاند.

در سال 1395 مساحت مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست معادل 17298265 هکتار بوده که اسـتان کرمـان بـا 2405944 هکتار و استان قزوین با 25454 هکتار به ترتیب دارای بیشترین و کمترین سهم میباشند. در این سال تعداد 2298 مورد آتشسوزی در جنگلها و مراتع کشور رخ داده است که در مقایسه با سال قبل حدود 10/1 درصـد افـزایش داشته است. متوسط حجم فاضلاب جمع آوری شده در سال 1395 معادل 4401032 متر مکعب در روز بوده است که نسبت به سال قبـل 7/3 درصـد افزایش داشته است. بیشترین حجم فاضلاب جمع آوری شده مربوط به استانهای تهران و خوزستان به ترتیب با سهم 18/2 و 13/2 درصـد و کمترین حجم فاضلاب جمعآوری شده مربوط به استانهای سمنان و خراسان جنوبی با سهم 0/2 و 0/3 درصد از کل فاضلابهای کشور بـوده است. در سال 1393 ،در بین انواع گازهای آلاینده و گلخانهای ناشی از مصـرف سـوخت در بخـش حمـل و نقـل، دی اکسـید کـربن بـه میـزان 150173422 تن، معـادل 93/1 درصد از کل گازهـای آلایـنده و گلخانهای منتشر شده در این بخش، بیشترین سهم را دارا بوده است. لازم به ذکر است که بیشترین میزان تولید دی اکسید کربن ناشی از مصرف نفت گاز و کمترین میزان مربوط به مصرف گاز مایع بوده است. در سال 1395 ،حدود 47 درصد از جمعیت کشور تحت پوشش خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب شهری بودهاند که نسـبت بـه سال قبل 3درصد افزایش داشته است. بیشترین درصد جمعیت تحت پوشش خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب شـهری مربـوط بـه استان کردستان است که 92 درصد از کل جمعیت استان را تحت پوشش قرار می دهد. همچنین استان کرمان با 11 درصد کمتـرین جمعیـت تحت پوشش خدمات جمعآوری و دفع بهداشتی فاضلاب شهری را دارا بوده است. در سال 1395 ، 90/3 درصد از بیمارستانها از مدیریت پسماند مطلوب و نیز 77/6 درصد از بیمارسـتان هـا از مـدیریت فاضـلاب مطلـوب برخوردارند بوده اند که این مقادیر نسبت به سال قبل به ترتیب 6/3 درصد 3/3 درصد افزایش را نشان میدهند. در سال تحصیلی 96-1395 در دورههای روزانه و بزرگسالان بیش از 7 میلیون و 648 هـزار نفـر در دوره ابتـدایی، بـیش از 3 میلیـون و 130 هزار نفر در دوره اول متوسطه و بیش از 2 میلیون و 530 هزار نفر در دوره دوم متوسطه مشغول به تحصیل بوده‌اند. در سال تحصیلی 96-1395 تعداد کل دانشجویان کشور بیش از 4 میلیون و 73 هزار نفر بوده است که نسبت به سال تحصیلی قبل 3/6 درصد کاهش داشته است. از کل دانشجویان، 3/18 درصد در مقطع کاردانی (فوق دیپلم)، 3/57 درصد در مقطـع کارشناسـی (لیسـانس)، 7/18 درصـد در مقطـع کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) و 1/5 درصد در مقطع دکترای حرفهای و تخصصی مشغول تحصیل میباشند. در سال تحصیلی 95-1394 تعداد کل دانشآموختگان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی حدود 798 هزار نفر بوده است کـه نسـبت بـه سـال تحصیلی 7 درصد کاهش داشته است.

در سال 1395 بیش از 46 هزا نفر پزشک در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور مشغول به فعالیت بوده اند که از این تعداد 15868 نفر پزشک عمومی، 4145 نفر دندانپزشک، 374 نفر دکترای علوم آزمایشگاهی، 2016 نفر داروساز، 17452 نفر پزشک متخصص،2467 نفر پزشک فوق تخصص و 4530 نفر دارای دکترای تخصصی بوده اند. همچنین در این سال نزدیک به 262 هزار نفر پیرا پزشک در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور مشغول به فعالیت بوده اند که از این تعداد 83355 نفر پرستار حرفه ای (کارشناس و بالاتر)، 480 نفر پرستار (کاردان)، 6271 نفر کاردان یا تکنیسین اتاق عمل، 5146 نفر کاردان یا تکنیسین بیهوشی، 11657 نفر بهیار، 30868 بهورز، 23753 نفر ماما و 101315 نفر نیز سایر پیرایزشک بوده اند. در سال 1395 ،954بیمارستان فعال با 157303 تخت ثابت در کشور وجود داشته است که از این تعداد 763 بیمارستان به بخش دولتی و 191 بیمارستان به بخش غیر دولتی تعلق داشته است. در سال 1395 تعداد 5517 مرکز بهداشتی و درمانی، 4198 پایگاه بهداشت، 299 تسهیلات زایمانی و 17854 خانه بهداشت فعال، 6625 آزمایشگاه تشخیص طبی، 7449 مرکز توانبخشی و 3246 موسسه تشخیصی درمانی هسته ای در کشور وجود داشته است. در سال 1395 تعداد 10937 داروخانه در کشور وجود داشته است. از کل تعداد دارو خانه ها بیش از 12 درصد به صورت شبانه روزی مشغول به فعالیت بوده اند. در سال 1395 تعداد 2270 پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی در کشور وجود داشته است که 828 پایگاه (36 درصد) شهری و 1442 پایگاه (64 درصد) آن روستایی است. در سال 1395 تعداد 2665717 نفر جهت اهدای خون به مراکز مربوطه مراجعه کرده و در مجموع 2127064 کیسه خون اهدا شده است. در سال 1395 تعداد 1799 داروخانه دامپزشکی، 1106 مرکز مایه کوبیدام، 921 درمانگاه دامپزشکی، 68 بیمارستان و 279 آزمایشگاه دامپزشکی در کشور وجود داشته است

در سال 1392 حدود 3 میلیون و 832 هزار پرونده در دادگاههای عمومی و بیش از 650 هـزار پرونـده در دادگـاههـای تجدیـدنظر کشـور مختومه شده است. همچنین در سال 1394 ،بیش از 765 هزار مورد سرقت توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است که نسبت بـه سـال قبل 4/4 درصد کاهش نشان میدهد. در سال 1394 تعداد تصادفهای برون شهری با 6/35 درصد افزایش نسبت به سال قبل به بیش از 138 هزار فقره رسیده است کـه از ایـن تعداد 7 درصد تصادفها منجر به فوت، 53 درصد منجر به جرح و 40 درصد منجر به خسارت بوده است. همچنین در همین سال تصادفهای درون شهری با 3/93 درصد افزایش نسبت به سال قبل به بیش از 314 هزار فقره رسیده است که 3/1 درصد تصادفها منجر به فوت،4/60 درصد منجر به جرح و 3/38 درصد منجر به خسارت بوده است.

براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 ،حدود یک میلیون و هجده هزار نفـر از جمعیـت کشـور دارای حـداقل یـک نـوع معلولیت هستند که 6/62 درصد آنها را مردان تشکیل میدهند. لازم به ذکر اسـت حـدود 81 درصـد معلـولین کشـور فقـط دارای یـک نـوع معلولیت هستند. در پایان سـال 1395 ،تعداد کارگاههای تحـت پوشش سازمان تأمیـن اجتماعی بیش از 1 میلیــون و 119 هزار کـارگــاه بــوده و تعـداد بیمهشدگان اصلی آن سازمان به بیش از 13 میلیون و 779 هزار نفر رسیده که نسبت به سال گذشته 9/4 درصد رشد داشته است. در سال 1395 ،حدود 19/38 میلیون نفر بیمه شده (اصلی و تبعی)، تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران بـودهانـد کـه از ایـن تعـداد 82/14 درصد را کارکنان دولت، 23/0 درصد را بیمه همگانی سلامت، 04/0 درصد را بیمه ایرانیان، 4/58 درصد را روسـتاییان و 5/9 درصـد را سایر اقشار تشکیل دادهاند.

در سال 1395 بیشترین و کمترین میزان تولید برنامه های رادیویی درون مرزی به ترتیب به موضوعات معـارف اسـلامی بـا بـیش از 50 هـزار ساعت و تاریخی با بیش از 7 هزار ساعت اختصاص یافته است، همچنین در سال مذکور بیشترین و کمترین میزان تولید برنامه های تلویزیـونی درون مرزی به ترتیب به موضوعات اجتماعی با بیش از 23 هزار و تاریخی 800 ساعت تعلق دارد. تعداد تماشاگران فیلم های سینمایی در 415 سالن سینمای فعال کشور در سال 1395 ،بیش از 25 میلیون نفر بوده که نسبت بـه سـال قبـل 7/83 درصد افزایش داشته است. تعداد عنوان مطبوعات منتشر شده در تهران و سایر شهرهای کشور در سال 1395 به ترتیب 3000 و 3049 عنـوان بـوده کـه نسـبت بـه سال 1394 به ترتیب 4/29 و 5/24 درصد کاهش یافته است. همچنین دوره زمانی انتشـار 294 عنـوان از مطبوعـات مـذکور، روزانـه و 1088 عنوان، هفتگی بوده است. در سال 1395 تعداد کتابخانه های عمومی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 3346 باب بوده کـه نسـبت بـه سـال 1394 ،1/2 درصـد افزایش یافته است. در این سال بیش از 88 هزار عنوان کتاب با شمار حدود 144 هزار نسخه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر شده اسـت که نسبت به سال قبل به ترتیب 10 درصد افزایش و 4/6 درصد کاهش داشته است. در سال 1395 بیشترین بازدیدکنندگان از موزه متعلق به کاخ سعدآباد تهران بوده که 21/31 درصد از کل بازدیدکنندگان از مـوزه را بـه خـود اختصاص داده، همچنین در همین سال حافظیه شیراز با رقم 56/12 درصد از کل بازدیدکنندگان از بناهـای تـاریخی بیشـترین تعـداد بازدیـد کننده را به خود اختصاص داده است. همچنین در سال 1395 تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور بیش از 4 میلیون و 911 هزار نفـر بوده که نسبت به سال 1394 ،2/5 درصد کاهش داشته است. در سال 1395 زائری تحت عنوان حج تمتع و عمره مفرده وجود نداشته و زائران عتبات عالیات حدود 731 هزار نفر بوده است.

در سال 1394 تعداد 5214 معدن در حال بهرهبرداری در کشور وجود داشته است. نتـایج بدسـت آمـده نشـان مـیدهـد کـه در مجمـوع 91211 نفر در این معادن به کار اشتغال داشتهاند که تعداد شاغلان نسبت به سال 1393 ،7/0 درصد کاهش یافته است. در سال 1394 ارزش تولیدات معادن بالغ بر 118291069 میلیون ریال بوده که در بین فعالیتهای مختلف معادن سنگ آهن، سنگ مس و سنگهای تزئینی به ترتیب با 52343356 ،25791222 و 7522039 میلیون ریال بالاترین ارزش تولیدات سالانه را داشتهاند. ارزش افـزوده حاصل از فعالیت معادن در حال بهرهبرداری کشور در سال 1394 بالغ بر 84071447 میلیون ریال بـوده اسـت کـه معـادن سنگ آهن، سنگ مس و سنگهای تزئینی بـه ترتیـب 34569405 ،19353501 و 5793354 میلیـون ریـال دارای بالاتریــن میــزان ارزش افـزوده بـودهانـد. مجمـوع ارزش افـزوده ایـن معـادن در حدود 71 درصـد از کل ارزش افزوده این بخش را به خود اختصاص داده است.

در سال 1395 مقدار صادرات نفت خام 777714 هزار بشکه بوده که در مقایسه با سال قبل 6/48 درصد افزایش داشته اسـت. همچنـین در این سال میزان صادرات فراوردههای نفتی با کاهش 9/17 درصدی نسبت به سال گذشته 23 میلیون لیتر در روز بوده است. در سال مذکور تولید برخی فراوردههای نفتی برحسب متـر مکعب در روز در کـل پالایشگاههای کشور عبارت است از: گـاز مــایع 9068، بنـزین موتـور 62177 ،نفـت سفیـد 20710 و نفت گـاز 80339 و نفت کوره 69942 که در مقایسه با سـال قبـل بـه ترتیـب 5/10 ، -4/8،- 3/8 -و 3/3 -درصد تغییر داشته است

در سال 1395 نفت گاز با مصرف سالانه 28131 هزار مترمکعب بیشترین سهم مصرف در بین فراوردههای نفتی را داشته است همچنـین بنزین موتور با مصرف سالانه 25762 هزار مترمکعب در رتبه دوم قرار داشته است. در سال 1395 تعداد 1085 شهر گازرسانی شده و 25 شهر در حال گازرسانی بوده است. مقدار کل تولیدات شرکت ملی صنایع پتروشیمی با 1/9 درصد افزایش نسبت به سال قبـل بـه مقـدار 50624 هـزار تـن در سـال 1395 رسیده است.

در سـال 1394 ،تعداد 13123 کـارگـاه صنعتـی دارای ده نفــر کـارکـن و بیشتـر بـا 1258414 نفر شاغل وجـود داشتــه اســت کــه نسبـت بـه سـال قبــل، به ترتیب 2/9 و 9/3 درصـد کاهش داشتـه اسـت. مـالکیـت 4/97 درصـد از ایـن کـارگـاههـا بـه بخـش خصوصـی و حدود 6/2 درصد به بخش عمومی تعلق داشته است. همچنین از این تعداد شاغل در حدود 6/15 درصد در کارگـاههـای دارای 10 تـا 49 نفـر کارکـن، 1/11 درصد در کارگاههای دارای 50 تا 99 نفر کارکن و 3/73 درصد در کارگاههای دارای 100 نفر کارکن و بیشتر مشـغول بـه کـار بودهاند. در سال 1394 ،ارزش افزوده فعالیت صنعتی کارگاههای صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر بیش از 3/1176 هزار میلیارد ریال بوده کـه نسبت به سال قبل 7/11 درصد کاهش داشته است. در سال 1394 ،استان های بوشهر، خوزسـتان و هرمزگـان بـه ترتیـب بـا 1210699 ،402108 و 251174 میلیـون ریـال دارای بیشـترین بهرهوری کارگاههای صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر و استانهای بوشهر، هرمزگان و خوزستان به ترتیب با 5891 ،2045 و 1694 میلیون ریال دارای بیشترین بهرهوری شاغلان کارگاههای صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر میباشند.

در سال آبی 95-1394 ،میزان تخلیه سالانـه منـابع آب زیـرزمینـی حـدود 61262 میلیـون متـر مکعب بوده که نسبـت به سـال آبـی 94-1393 ،2/0 درصد افزایش داشته است. در سال 1395 ،آب ورودی به سدهای مخزنی بزرگ 40695 میلیون متر مکعب بوده کـه نسـبت بـه سـال گذشـته 6/12 درصـد افـزایش داشتـه است. در این سال 30301 میلیون متر مکعب از آب سدهای مخزنی بزرگ مصرف شده است که 0/65 درصد آن به مصـارف کشـاورزی اختصاص دارد. در سـال 1395 بیش از 21 میلیـون و 220 هـزار فقـره انشعـاب آب (شهری و روستایی) وجود داشـته کـه نسـبت بـه سـال گذشـته 4/2 درصد افزایش نشان میدهد. از این تعداد حدود 15 میلیون و 827 هزار فقره انشعاب مربوط به نقاط شهری بوده که نسـبت بـه سـال گذشـته 5/2 درصد افزایش داشته است. در سال 1395 مؤسسات تابع وزارت نیرو حدود 128291 میلیون کیلووات ساعت تولید ناخالص برق داشتهاند که حدود 4/47 درصد آن در نیروگاههای بخاری تولید شده است. همچنین مقدار تولیـد ناخالص برق مولدهای نصب شده، نسـبت بــه سـال گذشـته 0/3 درصــد افـزایش داشته است. از تعداد مشترکین برق در سال 1395 ،9/80 درصد مشترکین خانگی، 6/4 درصـد عمـومی، 2/1 درصـد کشـاورزی و 7/0 درصـد صـنعتی بودهاند. همچنین در ایـن سال 0/33 درصد از برق فروخته شده صرف مصارف خانگی، 7/32 درصد صنعتی، 3/15 درصد کشاورزی، 7/9 درصد عمومی و 0/2 درصد روشنایی معابر شده است. در پایان سال 1395 ،تعداد 56793 روستا (حدود 5/4 میلیون خانوار روستایی) دارای برق بودهانـد کـه نسـبت بـه سـال قبـل 1/1 درصـد افزایش داشته است.

در سال 1395 نزدیک به 118 هزار فقره پروانه ساختمانی با 62271 هزار متر مربع مساحت زیربنا توسط شهرداریها صادر شده است که نسبت به سال قبل به ترتیب 26/1 درصد و 14/0 درصد کاهش داشته است. لازم به ذکر است که بیش از 84 درصـد پروانـههـای صـادر شـده مربوط به واحدهای مسکونی میباشد. در سال 1395 سرمایهگذاری بخش خصوصی در نقاط شهری برای ساختمانهای شروع شده، نیمه تمـام و تکمیـل شـده حـدود 602229 میلیارد ریال بوده که 14/14 درصد نسبت به سال 1394 کاهش داشته است.

در سال 1395 شهـرهـای تهران، اصفهان و اراك به ترتیب با 43121 و 17548 و 15723 هزار ریـال بیشترین قیمـت و یاسـوج، ایـلام و یزد به ترتیب با 3281 ،5790 و 5956 هزار ریال کمترین قیمـت متوسط یـک متــر مــربع زیربنـای واحـدهای مسـکونی معاملـه شــده در بنگـاههـای معامـلات ملکـی را داشتـهاند. همچنیـن در ایـن سال شهرهـای تهـران، کرج و قزوین به ترتیـب بـا 221115 ،97084 و 82167 ریال بیشترین قیمت و شهرهای ایلام، یزد و یاسوج به ترتیب با 26957 ،27101 و 29600 ریــال کمتریــن قیمــت متوســط اجـاره بهـای ماهانه به ازای یک متر مربـع زیربنای واحدهای مسکونی را در قراردادهای منعقد شـده بیـن موجـر و مستأجر در بنگـاههـای معـاملات ملکـی داشتهاند. در سال 1395 طول خطوط راهآهن (اصلی، مانوری و صنعتی- تجاری) 13437 کیلومتر بوده کـه نسـبت بـه سـال گذشـته در حـدود 6/0 درصد افزایش داشتـه است. در همین سـال طـول راههای شهری کشور 87167 کیلومتر و طـول راههـای روستایی 128394 کیلــومتر بــوده اسـت. همچنین در سال 1395 تعداد مسافر حمل شده توسط راهآهن 23 میلیون و 42 هزار نفر بوده است. در همین سال بـیش از 166 میلیـون مسافر توسط وسایل نقلیه مسافری جادهای (اتوبوس، مینیبوس و سواری کرایهای) حمل شده اسـت. همچنـین در سـال مـذکور حـدود 5/27 میلیون مسافر از طریق فرودگاههای کشور حمل شده است. در سال 1395 ،تعداد کل تلفنهای منصوبه 35594125 میباشد، که از این تعداد 30506633 تلفن مشغول بکار میباشند. تعداد تلفنهای منصوبه و مشغول بکار نسبت به سال گذشته به ترتیب 26 و 8/0 درصد افزایش داشته است. در سال 1395 تعداد کل خطوط واگذار شده که شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل میباشد، 153749795 خط میباشد که از این تعداد 19146000 خط دائمی و 134603795 خط اعتباری میباشد. تعداد کل خطوط مشغول به کار در همین سال 82883447 خط میباشد که از این تعداد 16103356 خط دائمی و 66780091 خط اعتباری میباشد. تعداد کل مشترکان تلفنهای همراه مشغول بکار در پایان سال 1395 معادل 82883447 خط میباشد که نسبت به سال قبل بیش از 2/9 درصد افزایش داشته است. از این تعداد به ترتیب استانهای تهران با 16678387 ،اصفهان با 5866152 ،خراسان رضوی با 5552781 ،فارس با 5551903 و خوزستان با 4882914 مشترك بیشترین مشترکان تلفنهای همراه را نسبت به سایر استانها داشتهاند. در سال 1394 پوشش جمعیتی 6 ساله و بیشتر دارای تلفن همراه 9/77 درصد میباشد. در همین سال، تعداد کل خطوط پرسرعت اینترنت کل کشور 9408023 میباشد که از این تعداد 6668953 خط خانگی و 2739070 خط تجاری میباشد. در سال 1395 ،ظرفیت کابل فیبر تاریک بین شهری 62602 کیلومتر میباشد که پهنای باند اینترنت بینالملل 743 گیگابایت بر ثانیه و ظرفیت شبکه IP داخل کشور 6800 گیگابایت بر ثانیه میباشد.

ارزش مبادلات بازرگانی خارجی کشور در سال 1395 ،بیش از 2753 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل حدود 15 درصد افزایش داشته است. از ارزش مذکور 7/49 درصد مربوط به واردات و 3/50 درصد مربوط به صادرات غیر نفتی میباشد. در سال 1395 ،حدود 4/33 میلیون تن انواع کالا به ارزش 7/1368 هزار میلیارد ریال از طریق پایانههای گمرکی وارد کشـور شـده اسـت که ارزش آن نسبت به سال قبل 9/11 درصد افزایش داشته است. لازم به ذکر است که بیشترین حجم واردات از لحاظ ارزش ریالی مربوط بـه کشورهای چین (6/24 درصد کل ارزش)، امارات متحده عربی (6/14 درصد کـل ارزش) و جمهـوری کـره (0/8 درصـد کـل ارزش) مـیباشـد. همچنین در این سال بیش از 9/129 میلیون تن انواع کالاهای غیر نفتی به ارزش 5/1384 هزار میلیارد ریال از طریق پایانههـای گمرکــی بـه خـارج از کشـور صادر شده است که ارزش آن نسبت به سال قبل 9/18 درصد افزایش داشتـه اسـت. بیشترین حجـم ایـن صـادرات از لحـاظ ارزش ریالی مربوط به کشورهای چین (0/19 درصـد کـل ارزش)، امارات متحده عربـی (0/17 درصـد کـل ارزش) و عـراق (9/13 درصـد کـل ارزش) میباشد.

در سال 1395 مجموع نقدینگی (پول و شبه پول) حدود 9/12533 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 2/23 درصد رشد داشته است. مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال 1395 حدود 5/2197 هزار میلیارد ریال بـوده کـه نسـبت بـه سـال قبـل 4/26 درصـد افزایش داشته است. مانده بدهی بخش غیر دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در سال 1395 حدود 2/9177 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت بـه سال قبل 7/24 درصد رشد داشته است. مانده سپردههای بخش غیردولتی نزد سیستم بانکی در سال 1395 حدود 12141 هزار میلیارد ریال بوده کـه نسـبت بـه سـال قبـل 9/23 درصد رشد را نشان میدهد. بیشترین میزان حق بیمه عاید شده در سال 1395 در سه رشته شخص ثالث مازاد (7/80 هزار میلیارد ریال)، درمان (4/59 هـزار میلیـارد ریال) و بدنه اتومبیل (9/13 هزار میلیارد ریال) بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب 4/14 ،1/16 و 2/0 درصد افزایش را نشان میدهد. ارزش سهـام معـاملـه شـده شـرکتهای مشمـول در بورس اوراق بهـادار تهـران در سـال 1395 بیش از 490 هـزار میلیارد ریال بوده کـه نسبت به سال قبـل 9/14 درصـد افزایش داشته است. در سال 1396 منابع بودجه کل کشور حدود 5/11524 هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است که نسبت به سال قبل 8/17 درصد افـزایش را نشان میدهد. درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی دولت در سال 1396 حدود 5/3988 هزار میلیارد ریـال پـیش بینـی شـده اسـت کـه در مقایسه با سال قبل 9/18 درصد افزایش داشته است. در سال 1396 درآمدهای مالیاتی با 7/29 درصد، واگذاری داراییهای سرمایهای بـا 8/29 درصد، درآمد حاصل از واگذاری داراییهای مالی با 5/13 درصد بیشترین سهم درآمدهای دولت را تشکیل میدهند. عملکرد اعتبارات هزینهای (جاری) دستگاههای اجرایی استانها در سال 1395 حدود 58 هزار میلیارد ریال بوده اسـت کـه در مقایسـه بـا سال قبل 1/9 درصد افزایش نشان میدهد. عملکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) استانها در سال 1394 حدود 2/55 هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسـه بـا سال قبل 1/34 درصد کاهش داشته است. همچنین عملکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) ملی بـه تفکیـک دسـتگاه اجرایـی کشور نیز در سال 1393 بیش از 9/164 هزار میلیارد ریال بوده است.

در سال 1394 محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت بازار حدود 6435 هزار میلیارد ریال به قیمـت ثابـت سـال 1390 بـوده اسـت کـه نسبت به سال 1393 دارای افزایشی معادل 53/0 درصد میباشد. در سال 1394 بیشترین سهم ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی در محصول ناخالص داخلی (به قیمتهای ثابت سـال 1390 (بـه ترتیـب مربوط به بخش استخراج معدن (20 ،(%صنعت (13 ،(%املاك و مستغلات (13 ،(%عمده فروشی، خرده فروشی؛ تعمیـر وسـایل نقلیـه و کالاهـا (12 ،(%کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری (7 (%بوده است. در بخش حسابهای منطقهای در سال 1394 ،استانهای تهران و خوزستان به ترتیب با 7/23 و 3/14 درصـد، بـیشتـرین و اسـتانهـای خراسان جنوبی و خراسان شمالی به ترتیب با 55/0 و 57/0 درصد کمترین سهم از تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت جاری را دارا بودهاند.

در سال 1395 ،متوسط هزینههای خالص سالانه یک خانوار شهری، 8/284 میلیون ریال بوده که شامل 2/218 میلیون ریال (6/76 درصــد) هزینههای غیرخوراکی و 6/66 میلیون ریال (4/23 درصد) هزینههای خوراکی و دخانی میباشد و نسبت به سال گذشته افزایشی به میزان 5/8 درصد را نشان میدهد. در سال 1395 متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری در حدود 2/317 میلیون ریال میباشد که از میان منابع تأمین درآمـد، درآمـدهای متفرقه معادل 5/157 میلیون ریال (6/49 درصد) بیشترین سهم را به خود اختصاص میدهد. در سال 1395 متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی در حـدود 9/176 میلیـون ریـال مـیباشـد کـه از میـان منـابع تـأمین درآمـد، درآمدهای متفرقه معادل 1/68 میلیون ریال (5/38 درصد) بیشترین سهم را به خود اختصاص میدهد.

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در سال 1395 ،با افزایشی به میـزان 7/6 درصد نسبت به سال قبـل بــه عـدد 6/231) بر مبنای سـال پایه 1390 (رسیـد. تغییرات ایـن شاخص در مقایسه با تغییرات سال قبـل آن بـه میـزان 6/11 درصـد افـزایش یافتـه است. شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در دو گروه اختصاصی" کالاها"، "خدمات" نسبت بـه سـال 1394 بـه ترتیـب 1/7 و 3/6 درصد افزایش یافته است.

در سال 1395 ،در میان استانهای کشور، بالاترین عدد شاخص کل متعلق به استان هرمزگان برابر 6/264 و پایینترین عدد شاخص کـل مربوط به استان کرمان برابر 5/210 بوده است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در سال 1395 ،نسبت بـه سـال 1394 ،2/7 درصـد افـزایش یافتـه و بـه عـدد 4/243 (برمبنای سال پایه 1390) رسیده است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در دو گروه اختصاصـی "کالاهـا" و "خدمات" نسبت به سال گذشته به ترتیب 0/7 و 8/7 درصد افزایش یافته است. شاخص بهای تولید کننده در کشور در سال 1395 ،با افزایشی به میزان 5 درصد نسبت به سال 1394 به عـدد 2/225 (بـر مبنـای سـال پایه 1390) رسید. در سال 1395 شاخص بهای کالاهای صادراتی با کاهشی به میزان 7/2 درصد نسبت به سال 1394 به عدد 2/222 (بر مبنای سال پایه 1390) رسید.

در سال 2050 جمعیت جهان 9725 میلیون نفر برآورد شده است که قارههای آسیا و افریقا به ترتیب با 5267 و 2478 میلیـون نفـر دارای بیشترین جمعیت میباشند. در سالهای 2013 ،2014 و 2015 مقدار شاخص توسعه انسانی ایران به ترتیب معادل 770/0 ،774/0 و 774/0 مـیباشـد کـه در سـال 2015 بین کشورهای جهان رتبه 69 را به خود اختصاص داده است. در سال 2015 امید به زندگی در بدو تولد در ایران 6/75 سال بوده است. بنابر آمارهای ارائه شده توسط سازمان اوپک در سال 2016 میزان تولید نفت خام ایران 3651 هزار بشکه در روز بوده که در مقایسه بـا 13 کشور عضو اوپک رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. عربستان سعودی با 10460 هزار بشکه در روز اولین و عراق با 4648 هزار بشـکه در روز دومین کشورهای تولیدکننده نفت خام در جهان میباشد. بـر اسـاس ایـن آمـارهـا در سال 2016 ایـران با صادرات 1922 هـزار بشـکه در روز نهمـین کشـور صادرکننـــده نفــت خـام در میــان کشورهای عضو اوپک است، همچنین بـا عـرضه بیش از 226 میلیـارد متـرمکعـب گـاز طبیعـی بـه بازار بـیشتـرین مقـدار عرضـه را در بـین کشورهای عضو اوپک به خود اختصاص داده است. از سال 1358 تا سال 1396 انتخابات دوازده دوره ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران برگزار گردیده اسـت. در دوازدهمـین دوره انتخابات ریاست جمهوری میزان مشارکت مردم حدود 73 درصد بوده است. میـزان مشـارکت مـردم در انتخابـات دوره دهـم مجلـس شـورای اسلامی با افزایش 9 درصدی نسبت به دوره قبل به 64 درصد رسیده است.

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!