پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396

گزیده اطلاعات 1396

کشور ایران با وسعتی بیش از 1,6 میلیون کیلومترمربع در نیمه جنوبی منطقه معتدل شمالی بین 25 درجه و 4 دقیقه تـا 39 درجـه و 46 دقیقه عرض شمالی از خط استوا و 44 درجه و 2 دقیقه تا 63 درجه و 19 دقیقه طول شرقی از نصفالنهـار گرینویچ قرار دارد. میانگین ارتفـاع آن بیش از 1200 متر از سطح دریا است. پستترین نقطه داخلی ایران با ارتفاع 56 متر، در چاله لوت و بلنـدترین قلـه آن دماونــد بـا ارتفــاع 5610 متر، در میان رشته کوه البرز قرار دارد. در کنارههای جنوبی دریای خزر، ارتفاع زمین 28 متر پایینتر از سطح دریای آزاد است. کشور ایران از شمال به جمهوری ترکمنستان، دریای خزر، جمهوریهای آذربایجان و ارمنستان، از مشرق به افغانستان و پاکستان، از جنوب به دریای عمان و خلیجفارس و از مغرب به عراق و ترکیه محدود است.

در سال 1396 ایران دارای 31 استان، 429 شهرستان، 1058 بخش، 1287 شهر و 2589 دهستان بوده است.

در سال 1396 مساحت مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست معادل 17735085 هکتار بوده که استان کرمان با 2405944 هکتار و استان قم با 34177 هکتار به ترتیب دارای بیشترین و کمترین سهم میباشند.

در این سال تعداد 1780 مورد آتشسوزی در جنگلها و مراتع کشور رخ داده است که در مقایسه با سال قبل حـدود 22,5 درصـد افـزایش داشته است.

متوسط حجم فاضلاب جمعآوری شده در سال 1396 معادل 4891631 متر مکعب در روز بوده است که نسبت به سال قبـل 11,1 درصـد افزایش داشته است. بیشترین حجم فاضلاب جمعآوری شده مربوط به استانهای خوزستان و تهران به ترتیب با سـهم 16,6 و 16,4 درصـد و کمترین حجم فاضلاب جمعآوری شده مربوط به استانهای سمنان و خراسان جنوبی با سهم 0,2 و 0,3 درصد از کل فاضلابهای کشور بـوده است. در سال 1395 ،در بین انواع گازهای آلاینده و گلخانهای ناشـی از مصـرف سـوخت در بخـش حمـل و نقـل، دی اکسـید کـربن بـه میـزان 139148704 تن معـادل 92,5 درصد از کل گازهـای آلایـنده و گلخانهای منتشر شده در این بخش، بیشترین سهم را دارا بوده است. لازم به ذکر است که بیشترین میزان تولید دی اکسید کربن ناشی از مصرف بنزین و کمترین میزان مربوط به مصرف گاز مایع بوده است. در سال 1396 ،حدود 49 درصد از جمعیت کشور تحت پوشش خدمات جمعآوری و دفع بهداشتی فاضلاب شهری بودهاند کـه نسـبت بـه سال قبل 2 درصد افزایش داشته است. بیشترین درصد جمعیت تحت پوشش خدمات جمعآوری و دفع بهداشتی فاضلاب شـهری مربـوط بـه استان کردستان است که 95 درصد از کل جمعیت استان را تحت پوشش قرار میدهد. همچنین استان کرمان با 11 درصد، کمتـرین جمعیـت تحت پوشش خدمات جمعآوری و دفع بهداشتی فاضلاب شهری را دارا بوده است. در سال 1395 ،90,3 درصد از بیمارستانها از مدیریت پسماند مطلوب و نیز 77,6 درصـد از بیمارسـتانهـا از مـدیریت فاضـلاب مطلـوب برخوردارند بوده اند که این مقادیر نسبت به سال قبل به ترتیب 6,3 درصد 3,3 درصد افزایش را نشان میدهند. براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبان 1395 ،جمعیت کشور برابـر بـا 79926270 نفـر بـوده ( 50,7 %مـرد و 49,3 %زن) کـه در مقایسه با سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان 1390 ،متوسط رشد سالانه جمعیت معادل 1,2 درصد بوده است. در سرشماری سـال 1395 تعداد 24,2 میلیون خانوار در کشور وجود داشته که از این تعداد، حدود 74,9 درصد در نقاط شهری و 25,1 درصد در نقـاط روسـتایی سـاکن بودهاند. در این سال میانگین سنی مردان و زنان 31,1 سال بوده است.

در سال 1396 حدود 1,48 میلیون ولادت ثبت شده که از این میزان 48,6 درصد متولدین دختر بودهاند. همچنین در این سال حدود 605 هزار ازدواج و حدود 177 هزار طلاق به ثبت رسیـده است که نسبت به سال گذشته به ترتیب حدود 10,1 درصد کاهش و 6,4 درصد افـزایش داشته‌اند.

در سال 1396 براساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار 40,3 درصد جمعیت 10 ساله و بیشتر در کشور از نظر اقتصادی فعال محسـوب میشوند. نرخ بیکاری در میان این گروه جمعیتی 12,1 درصد بوده که نرخ بیکاری مردان 10,2 درصد، زنان 19,8 درصد و نرخ بیکاری کـل در نقاط شهری و روستایی به ترتیب 13,4 درصد و 8,2 درصد بوده است.

همچنین در سال 1396 نرخ بیکاری جمعیت فعال 24-15 ساله و 29-15 ساله به ترتیب 28,4 و 25,3 درصد بوده است. 

در سال مذکور از میان استانهای کشور، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و خوزستان به ترتیب با 21,6 ،20,8 و 14,7 درصد بیشترین نرخ بیکاری و استانهای مرکزی، سمنان، هرمزگان و خراسان شمالی به ترتیب با 7,9 ،7,9 ،9,0 ،9,7 درصـد کـمتـرین نـرخ بیکـاری را بـه خـود اختصاص دادهاند.

در سال 1396 ،مقدار کل صید آبزیان در آبهای ساحلی شمال و جنوب کشور بیش از 724 هزار تن و تولید آبزیپروری حدود 477 هزار تن گزارش شده است که در مجموع کل تولید آبزیان در کشور حدود 1201 هزار تن میباشد.

از مقدار کل صید آبزیان، بیش از 33 هزار تن به آبهای شمال و بیش از 691 هزار تن به آبهای جنوب تعلق داشته است.

در سرشماری عمومی کشاورزی 1393 ،تعداد 4042811 بهرهبردار در سطح کشور شناسایی و فهرست شده است که برای 10344 بهرهبردار به دلایل مختلف، امکان تکمیل پرسشنامه فراهم نشده است؛ سهم این بخش از بهرهبرداران در نقاط روستایی 0,21 درصد و در نقاط شهری 0,56 درصد بوده است.

در سال 1395 تعداد 4913 معدن در حال بهرهبرداری در کشور وجود داشته است. نتایج بدست آمده نشان میدهـد کـه در مجمـوع 93486 نفر در این معادن به کار اشتغال داشته‌اند که تعداد شاغلان نسبت به سال 1394 ،2,5درصد افزایش یافته است.

در سال 1395 ارزش تولیدات معادن 165734101 میلیون ریال بوده که در بین فعالیتهای مختلف معـادن سـنگ آهـن، سـنگ مـس و سنگهای تزئینی به ترتیب با 77607538 ،40355435 و 9825809 میلیون ریال بالاترین ارزش تولیدات سالانه را داشته‌اند. 

ارزش افـزوده حاصل از فعالیت معادن در حال بهرهبرداری کشور در سال 1395 ،123275908 میلیون ریال بوده است که معـادن سـنگ آهن، سنگ مس و سنگهای تزئینی به ترتیب 53151619 ،32524226 و 8124733 میلیون ریـال دارای بالاتریــن میــزان ارزش افــزوده بـودهانـد. مجمـوع ارزش افـزوده ایـن معـادن در حدود 76 درصـد از کل ارزش افزوده این بخش را به خود اختصاص داده است.

در سال 1396 مقدار صادرات نفت خام 782880 هزار بشکه بوده که در مقایسه با سال قبل 0,7 درصد افزایش داشـته اسـت. همچنـین در این سال میزان صادرات فرآوردههای نفتی با افزایش 78,3 درصدی نسبت به سال گذشته 41 میلیون لیتر در روز بوده است. 

در سال مذکور تولید برخی فرآوردههای نفتی برحسب متـر مکعب در روز در کـل پالایشگاههای کشور عبارت است از: گاز مــایع 10774، بنـزین موتـور 81911 ،نفـت سفیـد 17035، نفت گـاز 84795 و نفت کوره 56853 کـه در مقایسـه بـا سـال قبـل بـه ترتیـب 18,8 ،31,7،  7,18 و 5,5 ،-7,17. درصد تغییر داشته است - 

در سال 1396 بنزین موتور با مصرف سالانه 34317 هزار مترمکعب بیشترین سهم مصـرف در بـین فـرآوردههـای نفتـی را داشـته اسـت؛ همچنین نفت گاز با مصرف سالانه 29102 هزار مترمکعب در رتبه دوم قرار داشته است. 

در سال 1396 تعداد 1115 شهر گازرسانی شده و 47 شهر در حال گازرسانی بوده است. همچنین مقدار کل تولیدات شرکت ملـی صـنایع پتروشیمی با 5,9 درصد افزایش نسبت به سال قبل به مقدار 53624 هزار تن در سال 1396 رسیده است.

در سـال 1395 ،تعداد 31309 کـارگـاه صنعتـی دارای ده نفــر کـارکـن و بیشتـر بـا 1788651 نفر شاغل وجــود داشتــه اســت کــه نسبـت بـه سـال قبــل، به ترتیب 6,4 و 0,3 درصـد کاهش داشتـه اسـت. مـالکیـت 98,8 درصـد از ایـن کـارگـاههـا بـه بخـش خصوصـی و حدود 1,2 درصد به بخش عمومی تعلق داشته است. همچنین از این تعداد شاغل در حدود 28,7 درصد در کارگـاههـای دارای 10 تـا 49 نفـر کارکـن، 12,6 درصد در کارگاههای دارای 50 تا 99 نفر کارکن و 58,7 درصد در کارگاههای دارای 100 نفر کارکن و بیشتر مشـغول بـه کـار بوده‌ا‌‌ند.

در سال 1395 ،ارزش افزوده فعالیت صنعتی کارگاه‌های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر حدود 1754,4 هزار میلیارد ریـال بـوده کـه نسبت به سال قبل 24,0 درصد افزایش داشته است. 

در سال 1395 ،استانهای بوشهر، خوزستان و هرمزگـان بـه ترتیـب بـا 830843 ،233613 و 145939 میلیـون ریـال دارای بـیشتـرین بهره‌وری کارگاه‌های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر و استانهـای بوشـهر، هرمزگـان و خوزسـتان بـه ترتیـب بـا 6567 ،2126 و 2116 میلیون ریال دارای بیشترین بهره‌وری شاغلان کارگاه‌های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر میباشند.

در سـال آبـی 96-1395 ،میـزان تخلیـه سالانــه منــابع آب زیـرزمینــی حــدود 60592 میلیــون متــرمکعب بـوده کـه نسبــت بـه سال آبی 95-1394 ،1,1 درصد کاهش داشته است. 

در سال 1396 ،آب ورودی به سدهای مخزنی بزرگ 33796 میلیون متر مکعب بوده که نسبت به سال گذشته 17,0 درصد کاهش داشتــه است. در این سال 28608 میلیون متر مکعب از آب سدهای مخزنی بزرگ مصرف شده است که 69,0 درصد آن به مصارف کشاورزی اختصاص دارد. 

در سـال 1396 بیش از 21 میلیـون و 835 هـزار فقـره انشعـاب آب (شهری و روستایی) وجود داشته که نسبت به سال گذشته 2,9 درصد افزایش نشان میدهد. از این تعداد حدود 16 میلیون و 271 هزار فقره انشعاب مربوط به نقاط شهری بـوده کـه نسـبت بـه سـال گذشـته 2,8 درصد افزایش داشته است. 

در سال 1396 مؤسسات تابع وزارت نیرو حدود 133934 میلیون کیلووات ساعت تولید ناخالص برق داشته‌اند که حدود 47,1 درصـد آن در نیروگاههای بخاری تولید شده است. همچنین مقدار تولیـد ناخالص برق مولدهای نصب شده، نسـبت بــه سـال گذشـته 6,5 درصــد افـزایش داشته است.

 از تعداد کل مشترکین برق در سال 1396 ،80,7 درصد مشترکین خانگی، 4,6 درصد عمومی، 1,2 درصد کشـاورزی و 0,7 درصـد صـنعتی بودهاند. همچنین در ایـن سال 32,7 درصد از برق فروخته شده صرف مصارف خانگی، 33,0 درصد صنعتی، 15,4 درصد کشاورزی، 9,5 درصد عمومی و 2,0 درصد روشنایی معابر شده است. 

در پایان سال 1396 ،تعداد 57030 روستا (حدود 4,5 میلیون خانوار روستایی) دارای برق بودهاند که نسبت به سال قبل 0,4 درصد افزایش داشته است.

در سال 1396 نزدیک به 122 هزار فقره پروانه ساختمانی با 59746 هزار متر مربع مساحت زیربنا توسط شهرداریها صادر شده است کـه نسبت به سال قبل به ترتیب 3,1 درصد افزایش و 4,1 درصد کاهش داشته است. لازم به ذکر است که بیش از 85 درصد پروانه‌های صادر شده مربوط به واحدهای مسکونی میباشد. 

در سال 1396 سرمایهگذاری بخش خصوصی در نقاط شهری برای ساختمانهای شروع شده، نیمه تمـام و تکمیـل شـده حـدود 738148 میلیارد ریال بوده که 22,6 درصد نسبت به سال 1395 افزایش داشته است.

ارزش مبادلات بازرگانی خارجی کشور در سال 1396 ،بیش از 3469 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل حدود 26 درصد افزایش داشته است. از ارزش مذکور 53,3 درصد مربوط به واردات و 46,7 درصد مربوط به صادرات غیر نفتی میباشد. 

در سال 1396 ،حدود 38,9 میلیون تن انواع کالا به ارزش 1849,5 هزار میلیارد ریال از طریق پایانههای گمرکی وارد کشور شده است که ارزش آن نسبت به سال قبل 35,1 درصد افزایش داشته است. لازم به ذکر است که بیشترین حجم واردات از لحاظ ارزش ریالی مربوط به کشورهای چین (24,4 درصد کل ارزش)، امارات متحده عربی (18,2 درصد کل ارزش) و جمهوری کره (6,8 درصد کل ارزش) میباشد. 

همچنین در این سال بیش از 132,9 میلیون تن انواع کالاهای غیر نفتی به ارزش 1620,0 هزار میلیارد ریال از طریق پایانههـای گمرکــی به خـارج از کشـور صادر شده است که ارزش آن نسبت به سال قبل 17,0 درصد افزایش داشتـه اسـت. بیشترین حجـم این صادرات از لحاظ ارزش ریالی مربوط به کشورهای چین (19,1 درصـد کـل ارزش)، امارات متحده عربـی (14,4 درصـد کـل ارزش) و عـراق (13,9 درصـد کـل ارزش) میباشد. 

در سال 1396 شهـرهـای تهران، اصفهان و اراك به ترتیب با 51186 ،20219 و 17295 هزار ریـال بیشترین قیمت و یاسوج، ایلام و یـزد به ترتیب با 3425 ،6078 و 6228 هزار ریال کـمتـرین قیمــت متوسـط یــک متــر مــربع زیربنـای واحـدهای مسـکونی معاملـه شــده در بنگـاههـای معامـلات ملکـی را داشتـهاند. همچنیـن در ایـن سال شهرهـای تهـران، کرج و قزوین به ترتیب بـا 256496 ،109271 و 90237 ریال بیشترین قیمت و شهرهای یزد، ایلام و یاسوج به ترتیب با 29310 ،29420 و 31575 ریـال کـمتریــن قیمــت متوســط اجـاره بهـای ماهانه به ازای یک متر مربـع زیربنای واحدهای مسکونی را در قراردادهای منعقد شـده بیـن موجـر و مستأجر در بنگـاههـای معـاملات ملکـی داشته‌اند.

در سال 1396 طول خطوط راهآهن (اصلی، مانوری و صنعتی- تجاری) 14077 کیلومتر بوده که نسبت به سال گذشته در حدود 4,8 درصد افزایش داشتـه است. در همین سـال طـول راههای شهری کشور 88012 کیلومتر و طـول راههـای روستایی 128138 کیلـومتر بـوده اسـت. 

همچنین در سال 1396 تعداد مسافر حمل شده توسط راهآهن 24 میلیون و 480 هزار نفر بوده است. در همین سال بیش از 153 میلیون مسافر توسط وسایل نقلیه مسافری جادهای (اتوبوس، مینیبوس و سواری کرایهای) حمل شده اسـت. همچنـین در سـال مـذکور حـدود 29,7 میلیون مسافر از طریق فرودگاههای کشور حمل شده است. 

در سال 1396 ،تعداد کل تلفنهای منصوبه 37376570 میباشد، که از این تعداد 30944169 تلفن مشغول بهکار میباشند. تعداد تلفنهای منصوبه و مشغول بهکار نسبت به سال گذشته به ترتیب 5 و 1,4 درصد افزایش داشته است. در سال 1396 تعداد کل خطوط واگذار شده که شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل میباشد، 169526494 خط میباشد که از این تعداد 20019987 خط دائمی و 149506507 خط اعتباری میباشد. تعداد کل خطوط مشغول به کار در همین سال 88332416 خط میباشد که از این تعداد 16508746 خط دائمی و 71823670 خط اعتباری میباشد. 

تعداد کل مشترکان تلفنهای همراه مشغول بهکار در پایان سال 1396 معادل 88332416 خط میباشد که نسبت به سال قبل کمتر از 6,6 درصد افزایش داشته است. از این تعداد به ترتیب استانهای تهران با 17278477 ،اصفهان با 6306000 ،خراسان رضوی با 6135680، فارس با 5639769 و خوزستان با 5226180 مشترك بیشترین مشترکان تلفنهای همراه را نسبت به سایر استانها داشته‌اند. 

در سال 1396 پوشش جمعیتی 6 ساله و بیشتر دارای تلفن همراه 80,7 درصد میباشد. در همین سال، تعداد کل خطوط پرسرعت اینترنت کل کشور 11722702 میباشد که از این تعداد 9102445 خط خانگی و 2620257 خط تجاری میباشد. 

در سال 1396 ،ظرفیت کابل فیبر نوری بین شهری 67479 کیلومتر میباشد که پهنای باند اینترنت بینالملل 1500 گیگابایت بر ثانیه و ظرفیت شبکه IP داخل کشور 6968 گیگابایت بر ثانیه میباشد.

 در سال 1396 مجموع نقدینگی (پول و شبه پول) حدود 15299,8 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 22,1 درصد رشـد داشـته است. 

مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال 1396 حدود 2586,1 هزار میلیارد ریال بـوده کـه نسـبت بـه سـال قبـل 17,7 درصـد افزایش داشته است. 

مانده بدهی بخش غیردولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در سال 1396 حدود 10918,5 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت بـه سال قبل 19 درصد رشد داشته است. 

مانده سپرده‌های بخش غیردولتی نزد سیستم بانکی در سال 1396 حدود 14857,1 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت بـه سـال قبـل 22,4 درصد رشد را نشان میدهد. 

بیشترین میزان حق بیمه عاید شده در سال 1396 در سه رشته شخص ثالث مازاد (95,2 هزار میلیارد ریال)، درمان (75,5 هـزار میلیـارد ریال) و بدنه اتومبیل (16,1 هزار میلیارد ریال) بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب 18 ،27,1 و 15,3 درصد افزایش را نشان میدهد. ارزش سهـام معـاملـه شـده شـرکتهای مشمـول در بورس اوراق بهـادار تهـران در سـال 1396 بیش از 643 هـزار میلیارد ریال بوده کـه نسبت به سال قبـل 0,7 درصـد افزایش داشته است.

در سال 1396 ،3023 شعبه در دادگاههای عمومی، 648 شعبه در دادگاههای تجدیدنظر و 266 شعبه در دادگاههای انقلاب فعـال بـودهانـد که نسبت به سال قبل به ترتیب 4,5 درصد افزایش، 2,2 درصد افزایش و 2,9 درصد کاهش داشته است. 

در سال 1396 ،89659 مورد سرقت اماکن خصوصی و 5355 مورد سرقت اماکن دولتی توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبـت شده است که نسبت به سال قبل به ترتیب 16,8 درصد و 7 درصد افزایش داشته است. همچنین در سال 1396 ،88201 مورد سـرقت منـزل، 20785 مورد سرقت مغازه، 69024 سرقت اتومبیل و 70678 مورد سرقت موتور سیکلت ثبت شده است که نسبت به سال گذشته به ترتیب 4 درصد افزایش، 2,8 درصد کاهش، 8 درصد کاهش و 0,9 درصد افزایش داشته است. 

در سال 1396 تعداد تصادفهای درون شهری با 2,7 درصد افزایش نسبت به سال قبل به بیش از 336 هزار فقره رسیده است. لازم به ذکـر است که 1,2 درصد تصادفها منجر به فوت، 63,3 درصد منجر بـه جـرح و 35,5 درصـد منجـر بـه خسـارت بـوده اسـت. همچنـین در مـورد تصادفهای برون شهری نیز میتوان گفت با 9,1 درصد افزایش نسبت به سال قبل به بیش از 155 هزار فقره رسیده اسـت. از ایـن تعـداد 6,2 درصد تصادفها منجر به فوت، 53,8 درصد منجر به جرح و 40,0 درصد منجر به خسارت بوده است.

در پایان سـال 1396 ،تعداد کارگاههای تحـت پوشش سازمان تأمیـن اجتماعی بیش از 1 میلیـــون و 212 هـزار کـارگــاه بــوده و تعـداد بیمه شدگان اصلی آن سازمان به بیش از 13 میلیون و 982 هزار نفر رسیده که نسبت به سال گذشته 1,5 درصد رشد داشته است. 

در سال 1396 ،حدود 41,17 میلیون نفر بیمه شده (اصلی و تبعی)، تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران بودهاند که از این تعـداد 13,4 درصد را کارکنان دولت، 35,6 درصد را بیمه همگانی سلامت، 0,5 درصد را بیمه ایرانیان، 46,9 درصد را روستاییان و 3,6 درصد را سایر اقشـار تشکیل داده‌ا‌‌ند.

در سال تحصیلی 97-1396 در دورههای روزانه و بزرگسالان بیش از 7 میلیون و 878 هزار نفر در دوره ابتدایی، بـیش از 3 میلیـون و 193 هزار نفر در دوره اول متوسطه و بیش از 2 میلیون و 239 هزار نفر در دوره دوم متوسطه مشغول به تحصیل بوده‌اند. 

در سال تحصیلی 97-1396 تعداد کل دانشجویان کشور بیش از 3 میلیون و 616 هزار نفر بوده است که نسبت به سال تحصیلی قبل 11,2 درصد کاهش داشته است. 

از کل دانشجویان، 18,1 درصد در مقطع کـاردانی (فـوق دیـپلم)، 57,4 درصـد در مقطـع کارشناسـی (لیسـانس)، 18,1 درصـد در مقطـع کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) و 6,3 درصد در مقطع دکترای حرفهای و تخصصی مشغول تحصیل میباشند. 

در سال تحصیلی 96-1395 تعداد کل دانشآموختگان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی حدود 780 هزار نفر بوده است که نسـبت بـه سـال تحصیلی 2,4 درصد کاهش داشته است.

در سال 1396 بیش از 48 هزار نفر پزشک در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور مشغول به فعالیت بودهاند که از این تعداد 16579 نفر پزشک عمومی، 4270 نفر دندانپزشک، 265 نفر دکترای علوم آزمایشگاهی، 1987 نفر داروساز، 17725 نفر پزشک متخصص، 2629 نفر پزشک فوق تخصص و 4875 نفر دارای دکترای تخصصی بودهاند. همچنین در این سال نزدیک به 275 هزار نفر پیراپزشک در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور مشغول به فعالیت بودهاند که از این تعداد 90544 نفر پرستار حرفهای (کارشناس و بالاتر)، 351 نفر پرستار (کاردان)، 6567 نفر کاردان یا تکنسین اتاق عمل، 5388 نفر کاردان یا تکنسین بیهوشی، 11563 نفر بهیار، 29782 بهورز، 26000 نفر ماما و 104320 نفر نیز سایر پیراپزشکان بوده‌اند. 

در سال 1396 ،968 بیمارستان فعال با 161230 تخت ثابت در کشور وجود داشته است که از این تعداد 767 بیمارستان به بخش دولتی و 201 بیمارستان به بخش غیر دولتی تعلق داشته است. 

در سال 1396 تعداد 5683 مرکز بهداشتی و درمانی، 4415 پایگاه بهداشت، 254 تسهیلات زایمانی و 18116 خانه بهداشت فعال، 5621 آزمایشگاه تشخیص طبی، 8110 مرکز توانبخشی و 3387 مؤسسه تشخیصی درمانی هسته‌ای در کشور وجود داشته است. 

در سال 1396 تعداد 11036 داروخانه در کشور وجود داشته است. از کل تعداد داروخانهها حدود 13 درصد به صورت شبانهروزی مشغول به فعالیت بوده‌اند. 

در سال 1396 تعداد 2473 پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی در کشور وجود داشته است که 918 پایگاه (37 درصد) شهری و 1555 پایگاه (63 درصد) آن جادهای است. 

در سال 1396 تعداد 2748851 نفر جهت اهدای خون به مراکز مربوطه مراجعه کرده و در مجموع 2093197 واحد خون اهدا شده است. در سال 1395 تعداد 1799 داروخانه دامپزشکی، 1106 مرکز مایهکوبی دام، 921 درمانگاه دامپزشکی، 68 بیمارستان و 279 آزمایشگاه دامپزشکی در کشور وجود داشته است.

در سال 1396 بیشترین و کمترین میزان تولید برنامههای رادیویی درون مرزی به ترتیب به موضوعات فرهنگی اسلامی با بیش از 57 هزار ساعت و دفاع مقدس با بیش از 4 هزار ساعت اختصاص یافته است، همچنین در سال مذکور بیشتـرین و کـمتـرین میـزان تولیـد برنامـههـای تلویزیونی درونمرزی به ترتیب به موضوعات اجتماعی و دفاع مقدس تعلق دارد. تعداد تماشاگران فیلمهای سـینمایی در 539 سـالن سـینمای فعال کشور در سال 1396 ،بیش از 22 میلیون نفر بوده که نسبت به سال قبل 10 درصد کاهش داشته است. تعداد عنـوان مطبوعـات منتشـر شده در تهران و سایر شهرهای کشور در سال 1396 به ترتیب 3150 و 3132 عنوان بوده که نسبت به سـال 1395 بـه ترتیـب 5 و 4 درصـد افزایش یافته است. همچنین دوره زمانی انتشار 327 عنوان از مطبوعات مذکور، روزانه و 1188 عنوان، هفتگی بوده است. در سال 1396 تعداد کتابخانههای عمومی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 3426 باب بوده که نسبت به سال 1395 ،2,3 درصد افزایش یافته است. در ایـن سال بیش از 99 هزار عنوان کتاب با شمار حدود 144 هزار نسخه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر شده است کـه نسـبت به سال قبل به ترتیب 11,0 درصد و 1,0 درصد افزایش داشته است. در سال 1396 بیشترین بازدیدکنندگان از موزه متعلق به کـاخ سـعدآباد تهران بوده که 33,7 درصد از کل بازدیدکنندگان از موزه را به خود اختصاص داده، همچنین در همین سال حافظیه شیراز با رقم 11,8 درصـد از کل بازدیدکنندگان از بناهای تاریخی بیشترین تعداد بازدید کننده را به خود اختصاص داده است. همچنین در سال 1396 تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور بیش از 5 میلیون و 113 هزار نفر بوده که نسبت به سال 1395 ،4,1 درصد افـزایش داشـته اسـت. در سـال 1396 تعداد زائران حج تمتع و عتبات عالیات به ترتیب 79 و 57 هزار نفر بوده است.

در سال 1397 منابع بودجه کل کشور بیش از 12231,5 هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است که نسبت به سال قبل 6,1 درصد افزایش را نشان میدهد. درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی دولت در سال 1397 حدود 4438,6 هزار میلیارد ریال پیشبینی شده اسـت که در مقایسه با سال قبل 11,3 درصد افزایش داشته است. در سال 1397 درآمد مالیاتی با 32,6 درصد، واگـذاری دارایـیهـای سـرمایهای بـا 24,3 درصد، درآمد حاصل از واگذاری داراییهای مالی با 14,2 درصد بیشترین سهم درآمدهای دولت را تشکیل میدهند. 

عملکرد اعتبارات هزینهای (جاری) دستگاههای اجرایی استانها در سال 1396 حدود 92 هزار میلیارد ریال بوده اسـت کـه در مقایسـه بـا سال قبل 58,5 درصد افزایش نشان میدهد. عملکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) اسـتانهـا در سـال 1396 حـدود 131,7 هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با سال قبل 49,4 درصـد افـزایش داشـته اسـت. همچنـین عملکـرد اعتبـارات تملـک دارایـیهـای سرمایهای (عمرانی) ملی به تفکیک دستگاه اجرایی کشور نیز در سال 1396 بیش از 210,7 هزار میلیارد ریال بوده است. 

در سال 1396 ،متوسط هزینههای خالص سالانه یک خانوار شهری، 329,5 میلیـون ریـال بـوده کـه شـامل 252,8 میلیـون ریـال ( 76,7 درصـد) هزینههای غیرخوراکی و 76,8 میلیون ریال (23,3 درصد) هزینه‌های خوراکی و دخانی میباشد و نسبت به سال گذشـته افزایشـی بـه میزان 15,7 درصد را نشان میدهد. در سال 1396 متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری در حدود 366,8 میلیون ریال میباشد که از میـان منابع تأمین درآمد، درآمدهای متفرقه معادل 181,7 میلیون ریال (49,5 درصد) بیشترین سهم را به خود اختصاص میدهـد. در سـال 1396 متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی در حدود 201,8 میلیون ریال میباشد که از میان منابع تـأمین درآمـد، درآمـدهای متفرقـه معـادل 78,4 میلیون ریال (38,8 درصد) بیشترین سهم را به خود اختصاص میدهد.

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در سال 1396 ،با افزایشی به میـزان 8,2 درصد نسبت به سـال قبـل بــه عـدد 108,2 (بر مبنای سـال پایه 1395) رسیـده است. شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانورهای شهری در دو گروه اختصاصی «کالاهـا» و «خدمات» نسبت به سال 1395 به ترتیب 9,3 و 7,1 درصد افزایش یافته است. 

در سال 1396 ،در میان استانهای کشور، بالاترین عدد شاخص کل متعلق به استان چهارمحال و بختیاری بـا 111,2 و پـایینتـرین عـدد شاخص کل مربوط به استان زنجان با 106,9 بوده است.

 شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در سال 1396 ،نسبت بـه سـال 1395 ، 8,8 درصـد افـزایش یافتـه و بـه عـدد 108,8(برمبنای سال پایه 1395) رسیده است. شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در دو گروه اختصاصی «کالاهـا» و «خدمات» نسبت به سال گذشته به ترتیب 9,6 و 7,2 درصد افزایش یافته است. 

شاخص قیمت تولید کننده در کشور در سال 1396 ،با افزایشی به میزان 12,9 درصد نسبت به سـال 1395 بـه عـدد 236,4 (بـر مبنـای سال پایه 1390) رسیده است. 

در سال 1395 شاخص قیمت کالاهای صادراتی با کاهشی به میزان 3,3 درصد نسبت به سال 1394 به عدد 171,7 (بر مبنای سـال پایـه 1390) رسیده است.

در سال 1394 محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت بازار حدود 6435 هزار میلیارد ریال به قیمـت ثابـت سـال 1390 بـوده اسـت کـه نسبت به سال 1393 دارای افزایشی معادل 0,53 درصد میباشد. در سـال 1394 بـیشتـرین سـهم ارزش افـزوده فعالیـتهـای اقتصـادی در محصول ناخالص داخلی (به قیمتهای ثابت سال 1390) به ترتیب مربوط به بخش استخراج معدن (20 %) صنعت (13%) املاك و مسـتغلات (13%) عمده فروشی، خرده فروشی؛ تعمیر وسایل نقلیه و کالاها (12%) کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری (7%) بـوده اسـت. در بخـش حسابهای منطقه‌ای در سال 1394 ،استانهای تهران و خوزستان به ترتیب با 23,7 و 14,3 درصد، بیشترین و استانهای خراسان جنـوبی و خراسان شمالی به ترتیب با 0,55 و 0,57 درصد کمترین سهم از تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت جاری را دارا بوده‌اند.

در سال 2100 جمعیت جهان 11184 میلیون نفر برآورد شده است که قارههای آسیا و افریقا به ترتیـب بـا 4780 و 4468 میلیـون نفـر دارای بیشترین جمعیت میباشند. 

در سالهای 2015 ،2016 و 2017 مقدار شاخص توسعه انسانی ایران به ترتیب معادل 774,0 ،0,796 و 0,798 مـیباشـد کـه در سـال 2017 بین کشورهای جهان رتبه 60 را به خود اختصاص داده است. در سال 2016 امید به زندگی در بدو تولد در ایران 76,2 سال بوده است. بنابر آمارهای ارائه شده توسط سازمان اوپک در سال 2017 میزان تولید نفت خام ایـران 3867 هـزار بشـکه در روز بـوده کـه در بـین 13 کشور عضو اوپک رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. عربستان سعودی با متوسط 9959 هزار بشکه در روز اولین و عراق با متوسط 4469 هزار بشکه در روز دومین کشور تولیدکننده نفت خام در جهان میباشند. بـر اسـاس ایـن آمـارهـا در سال 2017 ،ایـران با متوسط صادرات 2125 هزار بشکه در روز چهارمین کشور صادرکننـــده نفــت خـام در میـان کشورهای عضو اوپک است، همچنین بـا عـرضه بیش از 238 میلیـارد متـرمکعـب گـاز طبیعـی بـه بازار بیشتـرین مقـدار عرضـه را در بین کشورهای عضو اوپک به خود اختصاص داده است. از سال 1358 تا سال 1396 انتخابات دوازده دوره ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران برگزار گردیـده اسـت. در دوازدهمـین دوره انتخابات ریاست جمهوری میزان مشارکت مردم حدود 73 درصد بوده است. میـزان مشـارکت مـردم در انتخابـات دوره دهـم مجلـس شـورای اسلامی نیز با افزایش 9 درصدی نسبت به دوره قبل به 64 درصد رسیده است.

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!