چهارشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 2 - Seite 226
افزایش بهره‌وری کار در آلمان در دوره‌های مختلف سرمایه‌گذاری (به درصد)
موضوع
درصد تغییرات در:
درآمد هر کارگر سهم مزد از درآمد سرمایه‌گذاری‌ها تعداد ربوترهای صنعتی
3- دورهء سرمایه‌گذاری        
1970-1982 (در مجموع) 188,6 -16,7 53,6  2233,3(1)
متوسط در هر سال 9,2 -1,5 3,6  30(1)
4- دورهء سرمایه‌گذاری        
1983-1992 (در مجموع) 49,9 -2,6 109,8 1025,4
متوسط در هر سال 4,1 -0,3 7,7 27,4
5- دورهء سرمایه‌گذاری        
1993-2001 (در مجموع) 73,3 -24,7 2,4 171,6(2)
متوسط در هر سال 6,3 -3,1 0,3  11,7(2)
         
1- از 1974 تا 1982
2- از 1993 تا 2000
MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 2 - Seite 226 :منبع آمار

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص