چهارشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 2 - Seite 242
علامت «...»=: آماری در این زمینه موجود نیست
افزایش سهم اشتغال کار مقطعی در مجموعه تعداد اشتغال در بعضی کشورهای صنعتی
 کشور نرخ کار مقطعی به درصد
1983 1990 2000
ایالات متحده آمریکا 15,4 13,8 12,8
ژاپن 16,1 19,2 23,1
آلمان 13,4 13,4 17,6
انگلستان 18,4 20,1 23
فرانسه 9,7 12,2 14,2
ایتالیا 7,8 8,8 12,2
اسپانیا --- 4,6 7,8
هلند 18,5 28,2 32,1
کانادا 16,8 17 18,1
در اسپانیا نرخ کار مقطعی در سال 1983 هنوز تعیین نشده بود.
منبع آمار: MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 2 - Seite 242

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص