چهارشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: نشریه Bilanz
تاریخ ایجاد: 2018
بزرگترین ثروتمندان آلمان
فاصله ثروت تعداد ثروتمندان ثروت به میلیارد یورو
از 39,50 تا 10 میلیارد یورو 11 212,96
کمتر از 10 تا 6 میلیارد یورو 15 110,2
کمتر از 6 تا 2 میلیارد 69 222,05
کمتر از 2 تا 1 میلیارد یورو 92 118,35
کمتر از 1 میلیارد یورو تا 140 میلیون یورو 792 298,34
جمع کل 979 961,90
مأخذ: نشریه Bilanz - سال 2018

 

 

 

 

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص