چهارشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 2 - Seite 226
درصد سهم مزد و حقوق نسبت به درآمد در صنعت ماشین سازی
کشور 1991 1995 2000 تغییرات 1991-2000 سال
بلژیک 9,8 10,6 10 1,6  
هلند 16,7 12 11,1 33,7-  
آلمان 20 19,5 14,6 27,1-  
ایتالیا 12,9 10,3 8,3 35,9-  
سوئد 14,4 9,5 9,5 34,2- 1990
انگلستان 17,2 12,9 14,2 17,1-  
اسپانیا 12 9,1 7,4 38,2-  
لهستان 15,9 8,1 8,3 47,4- 1999
جمهوری چک 9,8 11,1 5,9 39,7- 1993
سلواکی 11,2 6 3,2 71,5- 1993, 1997
آرژانتین 12,5 12 6,5 47,9- 1989, 1997
مکزیک 5,1 3,2 5,3 2,8  
ژاپن 9,7 10,5 10,4 7,4  
مالزی 5,5 4,7 5,1 6,9- 1993
کره جنوبی 10,6 10,8 7,9 25,6- 1999
ایالات متحده آمریکا 19,6 11,3 12 38,8-  
MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 2 - Seite 226 :منبع آمار

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص